Home

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/737 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/737 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur(1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Richtlijn 2011/65/EU verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht, geen lood bevat.

  2. Punt 24 van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU staat het gebruik toe van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat tot en met 21 juli 2016. De Commissie heeft vóór 21 januari 2015 een verzoek om verlenging van die vrijstelling met betrekking tot de categorieën 1 tot en met 7 en 10 ontvangen overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU.

  3. Discoïdale en „planar array” condensatoren zijn afgeleiden van keramische meerlagencondensatoren. Dit zijn gespecialiseerde condensatoren die worden gebruikt in EMI-filters en EMI-gefilterde connectoren voor hoogtechnologische toepassingen waarbij het van cruciaal belang is om elektrische storingen uit te sluiten. Typische voorbeelden van assemblages die deze onderdelen bevatten, zijn professionele audioapparatuur, maritiem toezicht en videobewakingssystemen.

  4. Het gebruik van loodhoudend soldeer in discoïdale en „planar array” condensatoren zorgt tegelijkertijd voor een geschikt smeltpunt en vervormbaarheid. De vervormbaarheid van dit soldeer voorkomt dat de keramische laag tijdens of na het solderen barst als gevolg van het verschil in het thermisch geleidingsvermogen van de keramische condensator en dat van de koperen pin.

  5. Momenteel is de vervanging van lood om wetenschappelijke en technische redenen onmogelijk.

  6. Aangezien er momenteel geen voldoende betrouwbare alternatieven voor de betrokken toepassingen in de categorieën 1 tot en met 7 en 10 voorhanden zijn en dergelijke alternatieven vermoedelijk ook niet spoedig in de handel zullen worden gebracht, is een vrijstelling tot en met 21 juli 2021 gerechtvaardigd. Voor andere categorieën dan de categorieën 1 tot en met 7 en 10 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden.

  7. Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, uiterlijk op 30 juni 2019 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Ze delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Ze passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2019.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die ze op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE