Home

Verordening (EU) 2018/19 van de Commissie van 21 december 2017 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in de Groenlandse wateren van NAFO 1F en de Groenlandse wateren van XIV door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

Verordening (EU) 2018/19 van de Commissie van 21 december 2017 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in de Groenlandse wateren van NAFO 1F en de Groenlandse wateren van XIV door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EU) 2017/127 van de Raad(2) zijn quota voor 2017 vastgesteld.

  2. Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2017 toegewezen quotum is opgebruikt.

  3. Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Het opgebruiken van het quotum

Het quotum dat voor 2017 aan de in de bijlage bij deze verordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2 Verbodsbepalingen

De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

João Aguiar Machado

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij

BIJLAGE