Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/173 van de Commissie van 29 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad wat de bijwerking van de codes van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij die verordening betreft

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/173 van de Commissie van 29 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad wat de bijwerking van de codes van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij die verordening betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2015 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie(1), en met name artikel 35,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In Verordening (EU) 2015/936 worden de gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie. Bijlage I bij die verordening bepaalt de textielproducten waarop artikel 1 betrekking heeft door een opsomming van de relevante codes van de gecombineerde nomenclatuur.

  2. De gecombineerde nomenclatuur is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad(2). Om de gecombineerde nomenclatuur aan te passen aan eventuele wijzigingen die de Werelddouaneorganisatie heeft vastgesteld in de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem of die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie zijn vastgesteld met betrekking tot conventionele rechten, wordt bijlage I bij die verordening jaarlijks bijgewerkt en als een afzonderlijke uitvoeringsverordening gepubliceerd.

  3. Op 6 oktober 2016 heeft de Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821(3) vastgesteld, waarbij de nomenclatuur van bepaalde onder bijlage I bij Verordening (EU) 2015/936 vallende producten is gewijzigd.

  4. Om Verordening (EU) 2015/936 in overeenstemming te brengen met Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 moet bijlage I bij Verordening (EU) 2015/936 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2015/936 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Deel A van bijlage I wordt vervangen door:

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur (GN) worden de bewoordingen van de omschrijving van de goederen geacht slechts indicatieve waarde te hebben, aangezien de producten die onder elk van de categorieën vallen, in deze bijlage door de GN-codes worden bepaald. Wanneer de GN-code wordt voorafgegaan door de letters „ex”, betekent dit dat door de GN-code en de desbetreffende omschrijving tezamen wordt bepaald welke producten onder een categorie vallen.

Kleding die niet herkenbaar is als heren- of jongenskleding of als dames- of meisjeskleding, wordt bij laatstgenoemde ingedeeld.

De term „babykleding” omvat kleding tot en met handelsmaat 86.

Categorie

Omschrijving

GN-code 2017

Equivalentietabel

stuks/kg

g/stuk

GROEP I A

1

Garens van katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex56049090

2

Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), lint, fluweel, pluche en chenilleweefsel, tule, bobinettule en filetweefsel

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex58110000, ex63080000

2 a)

waarvan: andere dan ongebleekt of gebleekt

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex58110000, ex63080000

3

Weefsels van synthetische vezels (stapelvezels of afval), andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (waaronder bad- en frotteerstof) en chenilleweefsel

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 00, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex58030090, ex59050070, ex63080000

3 a)

waarvan: andere dan ongebleekt of gebleekt

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 00, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex55152900, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 40, 5515 99 80, ex58030090, ex59050070, ex63080000

GROEP I B

4

Overhemden, T-shirts, hemdtruien (sous-pulls) (andere dan die van wol of van fijn haar), onderhemden en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

6,48

154

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6105 90 90, 6109 10 00, 6109 90 20, 6109 90 90, 6110 20 10, 6110 30 10

5

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, twinsets, vesten en jasjes (andere dan colbertjassen), anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

4,53

221

ex61019080, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

6

Lange en korte broeken (andere dan zwembroeken), van weefsel, voor heren of voor jongens; lange broeken, van weefsel, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes; trainingsbroeken met voering, andere dan die bedoeld in categorie 16 of 29, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

1,76

568

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

7

Blouses en hemdblouses met korte of met lange mouwen, ook indien van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes

5,55

180

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

8

Overhemden, andere dan die van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens

4,60

217

ex62059080, 6205 20 00, 6205 30 00

GROEP II A

9

Lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen; huishoudlinnen (ander dan dat van brei- of haakwerk) van lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen

5802 11 00, 5802 19 00, ex63026000

20

Beddenlinnen, ander dan dat van brei- of haakwerk

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

22

Garens van synthetische stapelvezels of van afval van synthetische vezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

22 a)

waarvan: acrylgarens

ex55081010, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

23

Garens van kunstmatige stapelvezels of van afval van kunstmatige vezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

32

Fluweel, pluche en chenilleweefsel (ander dan lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen, en lint), en getufte textielstoffen van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 26 00, 5801 27 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 36 00, 5801 37 00, 5802 20 00, 5802 30 00

32 a)

waarvan: inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy), van katoen

5801 22 00

39

Tafel- en huishoudlinnen, ander dan dat van brei- of haakwerk of van lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen

6302 51 00, 6302 53 90, ex63025990, 6302 91 00, 6302 93 90, ex63029990

GROEP II B

12

Kousenbroeken, kousen, onderkousen, sokken, voetjes en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, andere dan voor baby's, aderspatkousen daaronder begrepen, andere dan producten van categorie 70

24,3 paar

41

ex61151010, 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

13

Slips en onderbroeken voor heren, voor jongens, voor dames of voor meisjes, van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of kunstmatige vezels

17

59

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex62121010, ex96190050

14

Overjassen, regenjassen, andere jassen en capes, van weefsel, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels (andere dan parka's, bedoeld bij categorie 21), voor heren of voor jongens

0,72

1389

6201 11 00, ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 6210 20 00

15

Mantels, regenjassen, andere jassen en capes, van weefsel, voor dames of voor meisjes; blazers en andere jasjes, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels (andere dan parka's, bedoeld bij categorie 21), voor dames of voor meisjes

0,84

1190

6202 11 00, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

16

Kostuums en ensembles, andere dan die van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, met uitzondering van skipakken, voor heren of voor jongens; trainingspakken met voering, waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens

0,80

1 250

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

17

Colbertjassen en blazers, andere dan die van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens

1,43

700

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

18

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, andere dan die van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, andere dan die van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex62121010, ex96190050

19

Zakdoeken, andere dan die van brei- of haakwerk

59

17

6213 20 00, ex62139000

21

Parka's, anoraks, windjakken, blousons en dergelijke, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels; trainingsjacks met voering, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, andere dan bedoeld in categorie 16 of 29

2,3

435

ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

24

Nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

3,9

257

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, ex61079900

Nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex61089900

26

Japonnen van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes

3,1

323

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

27

Rokken en broekrokken, voor dames of voor meisjes

2,6

385

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

28

Lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

1,61

620

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex61034900, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex61046900

29

Mantelpakken, broekpakken en ensembles, andere dan die van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, met uitzondering van skipakken, voor dames of voor meisjes; trainingspakken met voering, waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes

1,37

730

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

31

Bustehouders, geweven of van brei- of haakwerk

18,2

55

ex62121010, 6212 10 90

68

Babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby's, van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby's, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex61119090, ex62099010, ex62092000, ex62093000, ex62099090, ex96190050

73

Trainingspakken van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

1,67

600

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

76

Werk- en bedrijfskleding, andere dan die van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Schorten, jasschorten en andere werk- en bedrijfskleding, andere dan die van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

77

Skipakken, andere dan die van brei- of haakwerk

ex62112000

78

Kleding, andere dan van brei- of haakwerk, uitgezonderd de kleding van de categorieën 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 en 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex62113900, 6211 42 90, 6211 43 90, ex62114900, ex96190050

83

Overjassen, colbertjassen, blazers en andere kleding, skipakken daaronder begrepen, van brei- of haakwerk, met uitzondering van kleding bedoeld in de categorieën 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 en 75

ex61019020, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex61033900, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex61043900, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex61149000, ex96190050

GROEP III A

33

Weefsels van synthetische filamentgarens, vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte van minder dan 3 m

5407 20 11

Zakken voor verpakkingsdoeleinden, andere dan die van brei- of haakwerk, vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm

6305 32 19, 6305 33 90

34

Weefsels van synthetische filamentgarens, vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte van 3 m of meer

5407 20 19

35

Weefsels van synthetische filamenten, andere dan bandenkoordweefsel bedoeld in categorie 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex58110000, ex59050070

35 a)

waarvan: andere dan ongebleekt of gebleekt

ex54071000, ex54072090, ex54073000, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex58110000, ex59050070

36

Weefsels van kunstmatige filamenten, andere dan bandenkoordweefsel bedoeld in categorie 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 00, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex58110000, ex59050070

36 a)

waarvan: andere dan ongebleekt of gebleekt

ex54081000, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 00, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex58110000, ex59050070

37

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex58030090, ex59050070

37 a)

waarvan: andere dan ongebleekt of gebleekt

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex58030090, ex59050070

38 A

Brei- en haakwerk aan het stuk, van synthetische vezels, voor gordijnen en vitrages

ex60053600, ex60053700, ex60053800, ex60053900, ex60063100, ex60063200, ex60063300, ex60063400

38 B

Vitrages, andere dan die van brei- of haakwerk

ex63039100, ex63039290, ex63039990

40

Gordijnen, rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen, en andere artikelen voor stoffering, van weefsel, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

ex63039100, ex63039290, ex63039990, 6304 19 10, ex63041990, 6304 92 00, ex63049300, ex63049900

41

Garens van synthetische continuvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, andere dan niet-getextureerde garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50 toeren per meter

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 53 00, 5402 59 00, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 63 00, 5402 69 00, ex56049010, ex56049090

42

Garens van kunstmatige continuvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

5401 20 10

Garens van kunstmatige vezels; kunstmatige filamentgarens, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, andere dan eendraadsgarens van viscoserayon, niet-getwist of met een twist van niet meer dan 250 toeren per meter en niet-getextureerde eendraadsgarens van celluloseacetaat

5403 10 00, 5403 32 00, ex54033300, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex56049010

43

Synthetische of kunstmatige filamentgarens, garens van kunstmatige stapelvezels en garens van katoen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Wol en fijn haar, gekaard of gekamd

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 00

47

Kaardgaren van wol en garens van fijn haar, gekaard, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Kamgaren van wol en garens van fijn haar, gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 00

50

Weefsels van wol of van fijn haar

5111 11 00, 5111 19 00, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 80, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 98, 5112 11 00, 5112 19 00, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 80, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 98

51

Katoen, gekaard of gekamd

5203 00 00

53

Weefsels met gaasbinding, van katoen

5803 00 10

54

Kunstmatige stapelvezels, afval daaronder begrepen, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5507 00 00

55

Synthetische stapelvezels, afval daaronder begrepen, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 40 00, 5506 90 00

56

Garens van synthetische stapelvezels, afval daaronder begrepen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

59

Tapijten, andere dan die bedoeld in categorie 58

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 00, ex57023900, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 00, ex57024900, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex57025090, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex57029900, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 20 00, 5704 90 00, 5705 00 30, ex57050080

60

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), met de hand vervaardigd in panelen en dergelijke

5805 00 00

61

Lint en bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels, andere dan etiketten en dergelijke artikelen bedoeld in categorie 62

Elastische weefsels en elastisch passementwerk (met uitzondering van brei- of haakwerk), vervaardigd van met rubberdraden verbonden textielstoffen

ex58061000, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

62

Chenillegaren, omwoeld garen (ander dan metaalgaren en omwoeld paardenhaar (crin))

5606 00 91, 5606 00 99

Tule, bobinettule en filetweefsel, met uitzondering van weefsel en brei- en haakwerk; kant, mechanisch of met de hand vervaardigd, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

5804 10 10, 5804 10 90, 5804 21 00, 5804 29 00, 5804 30 00

Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, geweven, niet geborduurd

5807 10 10, 5807 10 90

Vlechten, passementwerk en dergelijke versieringsartikelen aan het stuk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke artikelen

5808 10 00, 5808 90 00

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Brei- en haakwerk aan het stuk, van synthetische vezels, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, en brei- en haakwerk aan het stuk, bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden

5906 91 00, ex60024000, 6002 90 00, ex60041000, 6004 90 00

Raschelkant en hoogpolig brei- en haakwerk, van synthetische vezels

ex60011000, 6003 30 10, ex60053600, ex60053700, ex60053800, ex60053900

65

Brei- en haakwerk aan het stuk, ander dan dat bedoeld in de categorieën 38 A en 63, van wol, van katoen, of van synthetische of kunstmatige vezels

5606 00 10, ex60011000, 6001 21 00, 6001 22 00, ex60012900, 6001 91 00, 6001 92 00, ex60019900, ex60024000, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex60041000, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 35 00, ex60053600, ex60053700, ex60053800, ex60053900, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, ex60063100, ex60063200, ex60063300, ex60063400, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Dekens van wol, van katoen, of van synthetische of kunstmatige vezels, andere dan die van brei- of haakwerk

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex63014090, ex63019090

GROEP III B

10

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

17 paar

59

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex61119090, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

67

Kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk, ander dan voor baby's; huishoudlinnen van alle soorten, van brei- of haakwerk; vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen, en andere artikelen voor stoffering, van brei- of haakwerk; dekens van brei- of haakwerk; andere artikelen van brei- of haakwerk, delen van kleding of van kledingtoebehoren daaronder begrepen

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex63026000, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 20 00, 6304 91 00, ex63052000, 6305 32 11, ex63053290, 6305 33 10, ex63053900, ex63059000, 6307 10 10, 6307 90 10, ex96190040, ex96190050

67 a)

waarvan: zakken voor verpakkingsdoeleinden van strippen van polyethyleen of van polypropyleen

6305 32 11, 6305 33 10

69

Onderjurken en onderrokken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

7,8

128

6108 11 00, 6108 19 00

70

Kousenbroeken van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex (6,7 tex) per enkelvoudige draad

30,4 paar

33

ex61151010, 6115 21 00, 6115 30 19

Dameskousen van synthetische vezels

ex61151010, 6115 96 91

72

Badpakken en zwembroeken, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

9,7

103

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

74

Mantelpakken, broekpakken en ensembles, van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, met uitzondering van skipakken, voor dames of voor meisjes

1,54

650

6104 13 00, 6104 19 20, ex61041990, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex61042990

75

Kostuums en ensembles, van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, met uitzondering van skipakken, voor heren of voor jongens

0,80

1 250

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

84

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, andere dan die van brei- of haakwerk

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex62149000

85

Dassen, strikjes en sjaaldassen, van wol, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, andere dan die van brei- of haakwerk

17,9

56

6215 20 00, 6215 90 00

86

Korsetten, jarretelgordels, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

8,8

114

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

87

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, andere dan die van brei- of haakwerk

ex62099010, ex62092000, ex62093000, ex62099090, 6216 00 00

88

Kousen, sokken en kousenvoetjes, niet van brei- of haakwerk; ander kledingtoebehoren en delen van kleding of van kledingtoebehoren, andere dan voor baby's en andere dan die van brei- of haakwerk

ex62099010, ex62092000, ex62093000, ex62099090, 6217 10 00, 6217 90 00

90

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van synthetische vezels

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

91

Tenten

6306 22 00, 6306 29 00

93

Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van weefsel, andere dan die van strippen van polyethyleen of van polypropyleen

ex63052000, ex63053290, ex63053900

94

Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met een lengte van niet meer dan 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof

5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 90, 5601 29 00, 5601 30 00, 9619 00 30

95

Vilt en artikelen daarvan, ook indien geïmpregneerd of bekleed, andere dan tapijten

5602 10 19, 5602 10 31, ex56021038, 5602 10 90, 5602 21 00, ex56022900, 5602 90 00, ex58079010, ex59050070, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Gebonden textielvlies en artikelen daarvan, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex58079010, ex59050070, 6210 10 92, 6210 10 98, ex63014090, ex63019090, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex63041990, ex63049300, ex63049900, ex63053290, ex63053900, 6307 10 30, 6307 90 92, ex63079098, ex96190040, ex96190050

97

Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten van garen, bindgaren of touw, geconfectioneerd

5608 11 20, 5608 11 80, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

98

Andere artikelen van garen, van bindgaren, van touw of van kabel, andere dan weefsels, artikelen van weefsels en artikelen bedoeld in categorie 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van hoeden

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

5904 10 00, 5904 90 00

Gegummeerde weefsels, andere dan die van brei- of haakwerk, met uitzondering van bandenkoordweefsel

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Weefsels, anderszins geïmpregneerd of bekleed; beschilderd doek voor theatercoulissen of voor achtergronden van studio's, ander dan bedoeld in categorie 100

5907 00 00

100

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van bereidingen van cellulosederivaten of van andere kunststoffen

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, andere dan die van synthetische vezels

ex56079090

109

Dekkleden, zeilen voor schepen en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

110

Luchtbedden van weefsel

6306 40 00

111

Kampeerartikelen, andere dan luchtbedden en tenten, van weefsel

6306 90 00

112

Andere geconfectioneerde artikelen van weefsel, met uitzondering van die bedoeld in de categorieën 113 en 114

6307 20 00, ex63079098

113

Dweilen, vaatdoeken en stofdoeken, andere dan die van brei- of haakwerk

6307 10 90

114

Weefsels en artikelen van weefsel, voor technisch gebruik

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex59112000, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 11, 5911 32 19, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 91, 5911 90 99

GROEP IV

115

Garens van vlas of van ramee

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

117

Weefsels van vlas of van ramee

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 00, 5309 29 00, 5311 00 10, ex58030090, 5905 00 30

118

Tafel- en huishoudlinnen, van vlas of van ramee, ander dan dat van brei- of haakwerk

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex63025990, 6302 99 10, ex63029990

120

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen, en andere artikelen voor stoffering, van vlas of van ramee, andere dan die van brei- of haakwerk

ex63039990, 6304 19 30, ex63049900

121

Bindgaren, touw of kabel, al dan niet gevlochten, van vlas of van ramee

ex56079090

122

Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden, van vlas, andere dan die van brei- of haakwerk

ex63059000

123

Fluweel, pluche en chenilleweefsel, van vlas of van ramee, andere dan lint

5801 90 10, ex58019090

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, van vlas of van ramee, andere dan die van brei- of haakwerk

ex62149000

GROEP V

124

Synthetische stapelvezels

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 00, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125 A

Synthetische continufilamentgarens, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, andere dan de garens bedoeld in categorie 41

5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

125 B

Synthetische monofilamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro) en imitatiecatgut, van synthetische textielstoffen

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 10, 5404 90 90, ex56049010, ex56049090

126

Kunstmatige stapelvezels

5502 10 00, 5502 90 00, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127 A

Kunstmatige continufilamentgarens, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, andere dan de garens bedoeld in categorie 42

5403 31 00, ex54033200, ex54033300

127 B

Kunstmatige monofilamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro) en imitatiecatgut, van kunstmatige textielstoffen

5405 00 00, ex56049090

128

Grof haar, gekaard of gekamd

5105 40 00

129

Garens van grof haar of van paardenhaar (crin)

5110 00 00

130 A

Garens van zijde, andere dan de garens van afval van zijde

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130 B

Garens van zijde, andere dan die bedoeld in categorie 130 A; poil de Messine (crin de Florence)

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex56049090

131

Garens van andere plantaardige textielvezels

5308 90 90

132

Papiergarens

5308 90 50

133

Garens van hennep

5308 20 10, 5308 20 90

134

Metaalgarens

5605 00 00

135

Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin)

5113 00 00

136

Weefsels van zijde of van afval van zijde

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex59050090, ex59112000

137

Fluweel, pluche, chenilleweefsel en lint, van zijde of van afval van zijde

ex58019090, ex58061000

138

Weefsels van papiergarens of van andere textielvezels, andere dan die van ramee

5311 00 90, ex59050090

139

Weefsels van metaaldraad of van metaalgarens

5809 00 00

140

Brei- en haakwerk aan het stuk, van andere textielstoffen dan van wol of fijn haar, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

ex60011000, ex60012900, ex60019900, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

141

Dekens van andere textielstoffen dan van wol of fijn haar, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels

ex63019090

142

Tapijten van sisal, van andere textielvezels van agaven of van abaca (manillahennep)

ex57023900, ex57024900, ex57025090, ex57029900, ex57050080

144

Vilt van grof haar

ex56021038, ex56022900

145

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van abaca (manillahennep) of van hennep

ex56079020, ex56079090

146 A

Bindtouw voor landbouwmachines, van sisal of van andere textielvezels van agaven

ex56072100

146 B

Bindgaren, touw en kabel van sisal of van andere textielvezels van agaven, andere dan de producten bedoeld in categorie 146 A

ex56072100, 5607 29 00

146 C

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303

ex56079020

147

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), ander dan niet gekamd of niet gekaard

ex50030000

148 A

Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303

5307 10 00, 5307 20 00

148 B

Kokosgarens

5308 10 00

149

Weefsels van jute of van andere bastvezels, met een breedte van meer dan 150 cm

5310 10 90, ex53109000

150

Weefsels van jute of van andere bastvezels, met een breedte van niet meer dan 150 cm; zakken voor verpakkingsdoeleinden, van jute of van andere bastvezels, andere dan gebruikte

5310 10 10, ex53109000, 5905 00 50, 6305 10 90

151 A

Tapijten van kokosvezel

5702 20 00

151 B

Tapijten van jute of van andere bastvezels, andere dan getuft of gevlokt

ex57023900, ex57024900, ex57025090, ex57029900

152

Naaldgetouwvilt van jute of van andere bastvezels, niet geïmpregneerd of bekleed, ander dan tapijt

5602 10 11

153

Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden, van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303

6305 10 10

154

Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld

5001 00 00

Ruwe zijde, niet gemoulineerd

5002 00 00

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garens en rafelingen daaronder begrepen), niet gekaard en niet gekamd

ex50030000

Wol, niet gekaard en niet gekamd

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 00, 5103 30 00

Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar

5104 00 00

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 00

Ramee en andere plantaardige textielvezels, andere dan kokosvezel en abaca (manillahennep), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval van deze vezels

5305 00 00

Katoen, niet gekaard en niet gekamd

5201 00 10, 5201 00 90

Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep

5302 10 00, 5302 90 00

Abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), ruw of bewerkt doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van abaca

5305 00 00

Jute en andere bastvezels (met uitzondering van vlas, hennep en ramee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels

5303 10 00, 5303 90 00

Andere plantaardige textielvezels, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels

5305 00 00

156

Blouses, pullovers en slip-overs, van brei- of haakwerk, van zijde of van afval van zijde, voor dames of voor meisjes

6106 90 30, ex61109090

157

Kleding van brei- of haakwerk, andere dan die van de categorieën 1 tot en met 123 en 156

ex61019020, ex61019080, 6102 90 10, 6102 90 90, ex61033900, ex61034900, ex61041990, ex61042990, ex61043900, 6104 49 00, ex61046900, 6106 90 50, 6106 90 90, ex61079900, ex61089900, 6110 90 10, ex61109090, ex61119090, ex61149000

159

Japonnen, blouses en hemdblouses, van zijde of van afval van zijde, andere dan die van brei- of haakwerk

6204 49 10, 6206 10 00

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, van zijde of van afval van zijde, andere dan die van brei- of haakwerk

6214 10 00

Dassen, strikjes en sjaaldassen, van zijde of van afval van zijde

6215 10 00

160

Zakdoeken, van zijde of van afval van zijde

ex62139000

161

Kleding, andere dan die van brei- of haakwerk en andere dan die bedoeld in de categorieën 1 tot en met 123 en 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex62059080, 6206 90 10, 6206 90 90, ex62112000, ex62113900, ex62114900, ex96190050

163

Weefsels met gaasbinding en werken daarvan, gereed voor de verkoop in het klein

3005 90 31”