Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/420 van de Raad van 19 maart 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/420 van de Raad van 19 maart 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011(1), en met name artikel 32, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 18 januari 2012 Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

  2. Gezien de ernst van de situatie in Syrië, die met name is ontstaan door het feit dat het Syrische regime chemische wapens gebruikt en betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens, moeten vier personen worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

  3. Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Mogherini

BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst in deel A (Personen) van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012:

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„260.

Yusuf Ajeeb

(alias:

LI2018075NL.01000202.png
; Yousef; Ajib)

Brigadegeneraal; arts; hoofd van het Veiligheidsbureau van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC))

Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier bij de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Sinds 2012 is hij hoofd veiligheid voor het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), dat betrokken is bij de sector verspreiding van chemische wapens. Door zijn leidinggevende positie als hoofd veiligheid voor het SSRC is hij gelieerd met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.

19.3.2018

261.

Maher Sulaiman

(alias:

LI2018075NL.01000203.png
; Mahir; Suleiman)

Arts; directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology

Adres: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus

Directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), dat opleiding en steun verstrekt als onderdeel van de sector verspreiding van chemische wapens in Syrië. Door zijn leidinggevende positie bij het HIAST, dat een filiaal en dochteronderneming is van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), is hij gelieerd met het HIAST en het SSRC, die beide op de lijst geplaatste entiteiten zijn.

19.3.2018

262.

Salam Tohme

(alias:

LI2018075NL.01000204.png
; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Arts; adjunct-directeur-generaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC))

Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Adjunct-directeur-generaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC is hij gelieerd met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(alias:

LI2018075NL.01000205.png
; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Hoofd van Institute 3000 (alias Institute 5000) van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC))

Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Directeur van het filiaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat bekendstaat als Institute 3000 (alias Institute 5000). In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor projecten in verband met chemische wapens, met inbegrip van de productie van chemische agentia en munitie. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC is hij gelieerd met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.

19.3.2018 ”