Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/602 van de Raad van 19 april 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/602 van de Raad van 19 april 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007(1), en met name artikel 47, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 30 augustus 2017 Verordening (EU) 2017/1509 vastgesteld.

  2. De Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) gaat door met de uitvoering van haar nucleaire en ballistische programma's, in strijd met haar in verscheidene resoluties van de VN-Veiligheidsraad beschreven verplichtingen. De financiering van deze programma's geschiedt ten dele aan de hand van illegale overdrachten van tegoeden en economische middelen.

  3. Vier personen die zich bezig hebben gehouden met de overdracht van activa of middelen die financieel zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens, moeten worden toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten in bijlage XV bij Verordening (EU) 2017/1509.

  4. Bijlage XV bij Verordening (EU) 2017/1509 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XV bij Verordening (EU) 2017/1509 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Zaharieva

BIJLAGE

In bijlage XV bij Verordening (EU) 2017/1509 worden de volgende personen toegevoegd aan de lijst, onder c) „Natuurlijke personen die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 34, lid 4, onder b)”:

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Datum van aanwijzing

Motivering

„9.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Geboortedatum: 2.12.1947

Geboorteplaats: Sinuju, DVK

20.4.2018

KIM Yong Nam is door het panel van deskundigen aangemerkt als een functionaris van het Algemeen Verkenningsbureau, een door de Verenigde Naties aangewezen entiteit. Hij en zijn zoon KIM Su Gwang zijn door het panel van deskundigen aangemerkt als personen die structureel betrokken zijn bij bedrieglijke financiële praktijken die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens. KIM Yong Nam heeft in de Unie verscheidene rekeningen-courant en spaarrekeningen geopend en was als diplomaat betrokken bij grote bankoverschrijvingen naar bankrekeningen in of buiten de Unie, waaronder rekeningen op naam van zijn zoon KIM Su Gwang en zijn schoondochter KIM Kyong Hui.

10.

DJANG Tcheul Hy

Geboortedatum: 11.5.1950

Geboorteplaats: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy is samen met haar echtgenoot KIM Yong Nam, haar zoon KIM Su Gwang en haar schoondochter KIM Kyong Hui structureel betrokken bij bedrieglijke financiële praktijken die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens. Zij was de titularis van verscheidene bankrekeningen in de Unie, die op haar naam waren geopend door haar zoon KIM Su Gwang. Zij was ook betrokken bij diverse bankoverschrijvingen van rekeningen van haar schoondochter KIM Kyong Hui naar bankrekeningen buiten de Unie.

11.

KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Geboortedatum: 18.8.1976

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

Diplomaat bij de ambassade van de DVK in Belarus

20.4.2018

KIM Su Gwang is door het panel van deskundigen aangemerkt als een functionaris van het Algemeen Verkenningsbureau, een door de Verenigde Naties aangewezen entiteit. Hij en zijn vader KIM Yon Nam zijn door het panel van deskundigen aangemerkt als personen die structureel betrokken zijn bij bedrieglijke financiële praktijken die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens. KIM Su Gwang heeft in verschillende lidstaten verscheidene bankrekeningen geopend, waaronder bankrekeningen op naam van familieleden. Toen hij werkzaam was als diplomaat, was hij betrokken bij verscheidene grote bankoverschrijvingen naar bankrekeningen in de Unie of naar rekeningen buiten de Unie, waaronder rekeningen van zijn echtgenote KIM Kyong Hui.

12.

KIM Kyong Hui

Geboortedatum: 6.5.1981

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

20.4.2018

KIM Kyong Hui is samen met haar echtgenoot KIM Su Gwang, haar schoonvader KIM Yong Nam en haar schoonmoeder DJANG Tcheul Hy structureel betrokken bij bedrieglijke financiële praktijken die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens. Zij heeft verscheidene betalingen ontvangen van haar echtgenoot KIM Su Gwang en haar schoonvader KIM Yong Nam, en heeft geld overgemaakt naar rekeningen buiten de Unie op haar naam of op naam van haar schoonmoeder, DJANG Tcheul Hy.”.