Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/691 van de Commissie van 7 mei 2018 tot goedkeuring van de basisstof talk E 553b overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/691 van de Commissie van 7 mei 2018 tot goedkeuring van de basisstof talk E 553b overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 23, lid 5, in samenhang met artikel 13, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 23 juli 2015 heeft de Commissie van Compo Expert France SAS een aanvraag overeenkomstig artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 ontvangen betreffende de goedkeuring van talk E 553b als basisstof. De aanvraag ging vergezeld van de in artikel 23, lid 3, tweede alinea, voorgeschreven informatie.

  2. De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om wetenschappelijke bijstand verzocht. Op 6 juni 2016 heeft de EFSA een technisch verslag over talk E 553b bij de Commissie ingediend(2). Met het oog op de aanvullende documentatie die de aanvrager heeft ingediend om tegemoet te komen aan de tijdens het overleg met de lidstaten en de EFSA verzamelde opmerkingen, en die betrekking heeft op de blootstelling van de gebruiker, heeft de Commissie de EFSA om aanvullende wetenschappelijke bijstand verzocht teneinde de ingediende nieuwe informatie te beoordelen. Op 27 juli 2017 heeft de EFSA een tweede technisch verslag over talk E 553b bij de Commissie ingediend(3).

  3. De Commissie heeft op 5 oktober 2017 het ontwerp van het evaluatieverslag(4) en op 13 december 2017 het ontwerp van deze verordening aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders voorgelegd en daarna voor definitieve versies gezorgd voor de bijeenkomst van dit comité op 22 maart 2018.

  4. Uit de door de aanvrager verstrekte documentatie blijkt dat talk E 553b voldoet aan de criteria van een voedingsmiddel zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad(5). Bovendien wordt de stof niet voornamelijk gebruikt om gewassen te beschermen, maar is zij daarvoor toch nuttig in een product dat bestaat uit de stof en water. Bijgevolg moet de stof als basisstof worden beschouwd.

  5. Uit de verrichte onderzoeken is gebleken dat mag worden verwacht dat talk E 553b in het algemeen zal voldoen aan de voorschriften van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, met name voor de toepassingen die zijn onderzocht en in het evaluatieverslag van de Commissie zijn opgenomen. Daarom moet talk E 553b worden goedgekeurd als basisstof.

  6. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, in samenhang met artikel 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en in het licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten aan de goedkeuring echter bepaalde voorwaarden en beperkingen worden verbonden, die zijn opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

  7. Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie(6) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  8. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Goedkeuring van een basisstof

De stof talk E 553b wordt als basisstof goedgekeurd overeenkomstig bijlage I.

Artikel 2 Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE I

BIJLAGE II