Home

Verordening (EU) 2018/913 van de Raad van 25 juni 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Verordening (EU) 2018/913 van de Raad van 25 juni 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Teneinde een toereikende en ononderbroken aanvoer van bepaalde goederen die in de Unie in ontoereikende mate worden geproduceerd, te waarborgen en aldus verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en industrieproducten te voorkomen, zijn bij Verordening (EU) nr. 1388/2013(1) autonome tariefcontingenten geopend. Producten die binnen de grenzen van deze tariefcontingenten vallen, kunnen tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.

 2. Om die redenen is het noodzakelijk om met ingang van 1 juli 2018 voor zeven nieuwe producten voor een passende hoeveelheid tariefcontingenten met nulrecht te openen.

 3. Bij acht andere producten moet de omvang van het contingent worden verhoogd omdat een verhoging in het belang van de marktdeelnemers van de Unie is.

 4. Bij drie producten moet de omschrijving worden gewijzigd.

 5. Verordening (EU) nr. 1388/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. Om te vermijden dat de toepassing van de contingentregeling wordt onderbroken en om te voldoen aan de richtsnoeren die in de mededeling van de Commissie inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten(2) zijn vastgesteld, moeten de wijzigingen met betrekking tot de contingenten voor de betrokken producten waarin deze verordening voorziet, toepassing vinden vanaf 1 juli 2018. Deze verordening moet derhalve met spoed in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In de tabel worden alle asterisken van de volgnummers in de eerste kolom geschrapt.

 2. De rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 en 09.2736 in bijlage I bij deze verordening worden in de tabel ingevoegd in de volgorde van de GN-codes in de tweede kolom.

 3. In de tabel worden de rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 en 09.2643 vervangen door de overeenkomstige rijen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

N. Dimov

BIJLAGE I

In de tabel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 worden de volgende rijen ingevoegd in de volgorde van de GN-codes in de tweede kolom van die tabel:

Volg-nummer

GN-code

Taric

Omschrijving

Contingentperiode

Omvang van het contingent

Recht van het contingent (%)

„09.2726

ex29061100

10

Levomenthol (INN) (CAS RN 2216-51-5)

1.7.-31.12

185 t

0 %

09.2728

ex29159070

85

Ethyltrifluoracetaat (CAS RN 383-63-1)

1.7.-31.12

200 t

0 %

09.2684

ex29163990

28

2,5-dimethylfenylacetylchloride (CAS RN 55312-97-5)

1.7.-31.12

125 t

0 %

09.2730

ex29215990

80

4,4′-methyleendianiline (CAS RN 101-77-9) in de vorm van korrels, bestemd voor de vervaardiging van prepolymeren(1)

1.7.-31.12

100 t

0 %

09.2732

ex29333999

66

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), met een zuiverheid van 98,5 of meer gewichtspercenten

1.7.-31.12

100 t

0 %

09.2734

ex74091900

20

Platen of bladen, bestaande uit

 • een laag keramiek van siliciumnitride met een dikte van 0,32 mm (± 0,1 mm) of meer, maar niet meer dan 1,0 (± 0,1 mm) mm,

 • aan beide zijden bedekt met folie van geraffineerd koper met een dikte van 0,8 mm (± 0,1 mm) en

 • aan één zijde gedeeltelijk bedekt met een bekleding van zilver

1.7.-31.12

3 500 000 stuks

0 %

09.2736

ex76071190

83

Stroken of folie van een legering van aluminium en magnesium:

 • van een legering die voldoet aan de norm 5182-H19 of 5052-H19,

 • in rollen met een uitwendige diameter van niet meer dan 1 350 mm,

 • met een dikte (tolerantie — 0,006 mm) van 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm of 0,20 mm,

 • een breedte (tolerantie ± 0,3 mm) van 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm of 356 mm,

 • een cambertolerantie van niet meer dan 0,5 mm/750 mm,

 • een vlakheid van ± 5 I-unit,

 • een treksterkte van meer dan (5182-H19) 365MPa of (5052-H19) 320MPa, en

 • een rek bij breuk van meer dan (5182-H19) 3 % of (5052-H19) 2,5 %,

gebruikt bij de vervaardiging van lamellen voor jaloezieën(1)

1.7.-31.12.2018

300 t

0 %

BIJLAGE II