Home

Verordening (EU) 2018/1472 van de Commissie van 28 september 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) betreft (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2018/1472 van de Commissie van 28 september 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven(1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

 2. Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie(2) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

 3. Cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) is een stof die als kleurstof in allerlei levensmiddelen is toegelaten overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008.

 4. In artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is bepaald dat alle levensmiddelenadditieven die vóór 20 januari 2009 in de Unie waren toegestaan, worden onderworpen aan een nieuwe risicobeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

 5. Hiertoe is in Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie(3) een programma voor de herbeoordeling van levensmiddelenadditieven vastgesteld, op grond waarvan de herbeoordeling van kleurstoffen uiterlijk op 31 december 2015 moest zijn voltooid.

 6. Op 18 november 2015 heeft de EFSA een wetenschappelijk advies(4) over de herbeoordeling van cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) als levensmiddelenadditief uitgebracht. De EFSA kwam tot de conclusie dat de huidige dataset geen aanleiding gaf de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor E 120 te herzien, en dat de verfijnde blootstellingsschattingen voor alle bevolkingsgroepen onder de ADI lagen. In het advies werd door de EFSA evenwel de aanbeveling uitgesproken om de huidige titel „Cochenille, karmijnzuur, karmijn” te herzien om deze een betere afspiegeling te laten zijn van het als levensmiddelenadditief gebruikte materiaal, en de specificaties bij te werken wat betreft het percentage niet gespecificeerd materiaal, de maximumwaarden voor toxische elementen en de aanwezigheid van eiwitverbindingen.

 7. Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt de EU-lijst van goedgekeurde levensmiddelenadditieven gewijzigd volgens de procedure van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad(5).

 8. In artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 is bepaald dat de EU-lijst van levensmiddelenadditieven hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag wordt bijgewerkt.

 9. Daarom moeten bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 worden gewijzigd.

 10. Om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven de mogelijkheid te bieden om aan de nieuwe voorschriften in deze verordening te voldoen, moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de wijzigingen van kracht worden.

 11. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 worden alle verwijzingen naar „E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn” vervangen door „E 120 karmijnzuur, karmijn”.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 23 oktober 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 september 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE