Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1594 van de Commissie van 22 oktober 2018 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (GTS))

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1594 van de Commissie van 22 oktober 2018 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (GTS))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 53, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft de Commissie zich gebogen over de aanvraag van Slowakije tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van de gegarandeerde traditionele specialiteit „Bratislavský rožok”/„Pressburger Kipfel”/„Pozsonyi kifli”, die bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 729/2012 van de Commissie(2) is geregistreerd.

  2. Aangezien de betrokken wijziging niet minimaal is in de zin van artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, heeft de Commissie de wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van die verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(3).

  3. Aangezien de Commissie geen enkel bezwaar overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 heeft ontvangen, moet de wijziging van het productdossier worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier voor de naam „Bratislavský rožok”/„Pressburger Kipfel”/„Pozsonyi kifli” (GTS) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2018.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil Hogan

Lid van de Commissie