Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1710 van de Commissie van 13 november 2018 tot aanpassing van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingscoëfficiënt voor het kalenderjaar 2018 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 van de Commissie

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1710 van de Commissie van 13 november 2018 tot aanpassing van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingscoëfficiënt voor het kalenderjaar 2018 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 van de Commissie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad(1), en met name artikel 26, lid 4,

Na raadpleging van het Comité voor de landbouwfondsen,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 van de Commissie(2) is de aanpassingscoëfficiënt voor rechtstreekse betalingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 vastgesteld voor het kalenderjaar 2018. De aanpassingscoëfficiënt is vastgesteld op basis van de in de context van de ontwerpbegroting 2019 beschikbare informatie, en met name rekening houdend met een financiële-disciplinebedrag van 468,7 miljoen EUR voor de in artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde reserve voor crises in de landbouwsector.

  2. Hoewel de financiële discipline 468,7 miljoen EUR voor de reserve voor crises in de landbouwsector moet blijven bedragen, blijkt uit de informatie die beschikbaar is in verband met de nota van wijzigingen nr. 1 van de Commissie bij de ontwerpbegroting 2019, die ramingen van rechtstreekse betalingen en marktgerelateerde uitgaven betreft, desalniettemin de noodzaak om het in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 vastgestelde percentage van de financiële discipline aan te passen.

  3. Op grond van de nieuwe informatie waarover de Commissie beschikt, is het bijgevolg passend de aanpassingscoëfficiënt overeenkomstig artikel 26, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 aan te passen vóór 1 december van het kalenderjaar waarvoor de aanpassingscoëfficiënt geldt.

  4. Landbouwers die een steunaanvraag voor rechtstreekse betalingen voor een bepaald kalenderjaar N indienen, ontvangen de betaling doorgaans binnen een vastgestelde betalingstermijn die in het begrotingsjaar (N+1) valt. De lidstaten mogen echter, binnen bepaalde grenzen, betalingen aan landbouwers doen nadat deze betalingstermijn is verstreken. Dergelijke betalingen kunnen in een later begrotingsjaar worden gedaan. Bij de toepassing van de financiële discipline voor een bepaald kalenderjaar mag de aanpassingscoëfficiënt niet worden toegepast op betalingen waarvoor steunaanvragen zijn ingediend in andere kalenderjaren dan het kalenderjaar waarvoor de financiële discipline geldt. Daarom moet met het oog op een gelijke behandeling van de landbouwers worden bepaald dat de aanpassingscoëfficiënt alleen wordt toegepast op betalingen waarvoor steunaanvragen zijn ingediend in het kalenderjaar waarvoor de financiële discipline geldt, ongeacht het moment waarop de betaling aan de landbouwers wordt gedaan.

  5. In artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad(3) is bepaald dat de overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 vastgestelde aanpassingscoëfficiënt voor rechtstreekse betalingen alleen van toepassing is op rechtstreekse betalingen van meer dan 2 000 EUR die in het desbetreffende kalenderjaar aan een landbouwer worden toegekend. Voorts is in artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 bepaald dat als gevolg van de geleidelijke invoering van de rechtstreekse betalingen de aanpassingscoëfficiënt pas vanaf 1 januari 2022 van toepassing is op Kroatië. De bij deze verordening bepaalde aanpassingscoëfficiënt mag dus niet van toepassing zijn op betalingen aan landbouwers in die lidstaat.

  6. De aangepaste aanpassingscoëfficiënt moet worden gebruikt voor de berekening van alle betalingen die in het kader van een voor het kalenderjaar 2018 ingediende steunaanvraag aan een landbouwer moeten worden toegekend. Duidelijkheidshalve dient Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 te worden ingetrokken.

  7. Om te garanderen dat de aangepaste aanpassingscoëfficiënt geldt met ingang van de datum waarop de betalingen aan de landbouwers overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 van start moeten gaan, dient deze verordening met ingang van 1 december 2018 van toepassing te zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Met het oog op de vaststelling van de in de artikelen 25 en 26 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde aanpassingscoëfficiënt worden, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, de rechtstreekse betalingen van meer dan 2 000 EUR die in het kader van de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 vermelde steunregelingen aan landbouwers worden toegekend voor een voor het kalenderjaar 2018 ingediende steunaanvraag, verminderd met een aanpassingscoëfficiënt van 1,411917 %.

2.

De in lid 1 bedoelde vermindering geldt niet voor Kroatië.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 november 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker