Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1992 van de Commissie van 14 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 wat betreft de in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 bedoelde rapportage van gegevens met betrekking tot fluorkoolwaterstoffen die in het Verenigd Koninkrijk en in de Unie van 27 lidstaten op de markt worden gebracht

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1992 van de Commissie van 14 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 wat betreft de in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 bedoelde rapportage van gegevens met betrekking tot fluorkoolwaterstoffen die in het Verenigd Koninkrijk en in de Unie van 27 lidstaten op de markt worden gebracht

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006(1), en met name artikel 19, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De vorm en indieningswijze van een verslag zoals bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 zijn vastgesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 van de Commissie(2).

  2. In Verordening (EU) nr. 517/2014 is bepaald dat producenten of importeurs die fluorkoolwaterstoffen op de markt van de Unie brengen, zijn onderworpen aan een jaarlijks quotum met het oog op de geleidelijke vermindering van fluorkoolwaterstoffen. Deze quota voor producenten en importeurs worden berekend aan de hand van referentiewaarden die door de Commissie worden bepaald op basis van het jaargemiddelde van de hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen die de producenten of importeurs op grond van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/2014 hebben gerapporteerd vanaf 1 januari 2015, in overeenstemming met bijlage V bij die verordening.

  3. Aangezien het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 ingevolge artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kennisgeving heeft gedaan van zijn voornemen zich uit de Unie terug te trekken, zullen de Verdragen met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de kennisgeving, niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk, tenzij de Europese Raad met instemming van het Verenigd Koninkrijk tot verlenging van deze termijn besluit. Bijgevolg is Verordening (EU) nr. 517/2014, onverminderd eventuele bepalingen van het terugtrekkingsakkoord, slechts van toepassing totdat het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer is.

  4. Gezien de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie is het van belang ervoor te zorgen dat over het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen in de Unie na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk accurate gegevens beschikbaar zijn voor de herberekening van de referentiewaarden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 517/2014 die in 2020 moet plaatsvinden.

  5. De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 moet daarom worden gewijzigd om een splitsing mogelijk te maken van de hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen die in het Verenigd Koninkrijk en in de Unie van 27 lidstaten op de markt worden gebracht.

  6. Deze splitsing van te rapporteren gegevens ten aanzien van fluorkoolwaterstoffen die in het Verenigd Koninkrijk en in de Unie van 27 lidstaten op de markt worden gebracht, wordt echter pas nodig op het moment dat het recht van de Unie niet meer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is. De wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 moet daarom alleen gelden voor rapportage van de gegevens voor het kalenderjaar 2018 en tot en met het jaar waarin het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat en het recht van de Unie niet meer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is.

  7. Om ervoor te zorgen dat de splitsing van toepassing is op de rapportageverplichting voor het kalenderjaar 2018, waarvan de gegevens uiterlijk op 31 maart 2019 moeten worden ingediend, moet de wijziging van de verplichting voor die datum in werking treden en van toepassing zijn. Voor alle daaropvolgende jaren moeten de gegevens uiterlijk op 31 maart worden ingediend.

  8. De hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen die in overeenstemming met de bijlage bij deze uitvoeringshandeling moeten worden gerapporteerd als in het Verenigd Koninkrijk op de markt gebracht, moeten de hoeveelheden zijn die voor het eerst op de markt van het Verenigd Koninkrijk zijn gebracht.

  9. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 24, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Aan de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014 wordt het volgende onderdeel 13a toegevoegd:

Onderdeel 13a: in te vullen door producenten en importeurs van gassen — artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en punt 1, letters a) tot en met d), punt 2, letters a), b) en d), en punt 3, letters a) en b), van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 517/2014

Voor het eerst van toepassing op rapportage over activiteiten in 2018 (uiterlijk op 31 maart 2019), tot en met het jaar waarin het recht van de Unie niet meer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is.

De hoeveelheden worden afzonderlijk gerapporteerd voor elk in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 517/2014 genoemd gas, voor mengsels die ten minste één van die gassen bevatten, of voor elk gas of mengsel dat aanwezig is in vooraf gemengde polyolen, in metrische ton en met een nauwkeurigheid tot op drie decimalen.

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN

OPMERKINGEN

13aA

Hoeveelheid daadwerkelijk op de markt gebrachte fluorkoolwaterstoffen, met uitzondering van vrijgesteld gebruik

13aA = 4M – som van het vrijgesteld gebruik in onderdeel 5 (5A – 5F)

TE RAPPORTEREN GEGEVENS

13aB

Waarvan: hoeveelheid die voor het eerst op de markt van het Verenigd Koninkrijk is gebracht

Hoeveelheden die in het Verenigd Koninkrijk op de markt zijn gebracht, maar vervolgens in bulk aan de Unie (zonder het Verenigd Koninkrijk) zijn geleverd, moeten niet worden meegeteld.

Hoeveelheden die in bulk aan het Verenigd Koninkrijk zijn geleverd en vooraf op de markt van de Unie (zonder het Verenigd Koninkrijk) zijn gebracht, moeten wel worden meegeteld.

AUTOMATISCH BEREKENDE HOEVEELHEDEN

13aC

Waarvan: hoeveelheid die op de markt van de Unie is gebracht, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk

13aC = 13aA – 13aB”