Home

Besluit (EU) 2019/825 van de Raad van 14 mei 2019 inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Besluit (EU) 2019/825 van de Raad van 14 mei 2019 inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, juncto artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig Besluit (EU) 2018/2003 van de Raad(2) is de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ("de overeenkomst") ondertekend, onder voorbehoud van sluiting op een latere datum.

  2. De overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd(3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 8, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Daea