Home

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2019/1245 van 18 juli 2019 houdende benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2019/373 (ATALANTA/2/2019)

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2019/1245 van 18 juli 2019 houdende benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2019/373 (ATALANTA/2/2019)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38,

Gezien Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust(1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op grond van artikel 6, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd om de noodzakelijke besluiten te nemen tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (“commandant van de EU-strijdkrachten”).

  2. Het PVC heeft op 5 maart 2019 Besluit (GBVB) 2019/373(2) vastgesteld, waarbij schout-bij-nacht Ricardo A. HERNÁNDEZ tot commandant van de EU-strijdkrachten is benoemd.

  3. De operationeel commandant van de EU heeft aanbevolen schout-bij-nacht Armando Paolo SIMI met ingang van 23 juli 2019 te benoemen tot nieuwe commandant van de EU-strijdkrachten.

  4. Het Militair Comité van de EU heeft op 24 juni 2019 zijn steun voor deze aanbeveling uitgesproken.

  5. Besluit (GBVB) 2019/373 moet derhalve worden ingetrokken.

  6. Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen hebben op defensiegebied,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Schout-bij-nacht Armando Paolo SIMI wordt met ingang van 23 juli 2019 benoemd tot commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta).

Artikel 2

Besluit (GBVB) 2019/373 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 23 juli 2019.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2019.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

S. From-Emmesberger