Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1698 van de Commissie van 9 oktober 2019 betreffende Europese productnormen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1698 van de Commissie van 9 oktober 2019 betreffende Europese productnormen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid(1), en met name artikel 4, lid 2, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2001/95/EG wordt een product verondersteld veilig te zijn, wat de risico’s en risicocategorieën betreft die zijn geregeld in de betrokken nationale normen, wanneer het voldoet aan de niet-bindende nationale normen tot omzetting van Europese normen waarvan de referenties door de Commissie overeenkomstig artikel 4 van die richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt.

 2. Op 27 juli 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/479/EU(2) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor turntoestellen moeten voldoen.

 3. Bij schrijven M/507 van 5 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met turntoestellen. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een norm vastgesteld: EN 913:2008 voor turntoestellen — Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden. De referentie van die norm is op 11 juli 2014 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(3) op basis van Besluit 2014/357/EU van de Commissie(4).

 4. Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe Europese norm EN 913:2018 opgesteld.

 5. Europese norm EN 913:2018 voldoet aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referentie ervan moet bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 6. Op 29 november 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/786/EU(5) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor fietsen, kinderfietsen en bagagedragers voor fietsen moeten voldoen.

 7. Bij schrijven M/508 van 6 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met fietsen, fietsen voor jonge kinderen en bagagedragers voor fietsen. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een reeks normen vastgesteld: En ISO 4210-2:2014 voor eisen voor stads- en toerfietsen, jeugdfietsen, mountainbikes en racefietsen en EN ISO 4210-6:2014 voor beproevingsmethoden voor frame en vork. De referenties van deze normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(6) op basis van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/681 van de Commissie(7).

 8. Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe Europese normen EN ISO 4210-2-2015 en EN ISO 4210-6-2015 opgesteld.

 9. De Europese normen EN ISO 4210-2-2015 en EN ISO 4210-6-2015 voldoen aan het algemene veiligheidsvereiste dat is vastgesteld in Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 10. Op basis van verzoek M/508 van de Commissie van 6 september 2012 stelde het CEN een norm vast: EN 14872:2006 voor fietsen — Toebehoren voor fietsen — Bagagedragers. De referentie van die norm is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(8) op basis van Beschikking 2006/514/EG van de Commissie(9).

 11. Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe Europese norm EN ISO 11243:2016 opgesteld.

 12. Europese norm EN ISO 11243:2016 voldoet aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referentie ervan moet bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 13. Op 25 maart 2008 heeft de Commissie Besluit 2008/264/EG(10) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan de Europese normen voor sigaretten moeten voldoen.

 14. Bij schrijven M/425 van 27 juni 2008 heeft de Commissie het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met sigaretten Op basis van dat verzoek heeft het CEN de norm goedgekeurd: EN ISO 12863:2010 voor standaard beproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten. De referentie van die norm is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(11) op basis van Uitvoeringsbesluit 2011/496/EU van de Commissie(12).

 15. Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN norm EN ISO 12863: 2010 gewijzigd door de wijziging EN ISO 12863: 2010/A1:2016 vast te stellen.

 16. De wijziging EN ISO 12863: 2010/A1:2016 voldoet aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referentie ervan moet bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 17. Op 27 juli 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/476/EU(13) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan de Europese normen voor vast opgestelde trainingsapparatuur moeten voldoen.

 18. Bij schrijven M/506 van 5 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met vast opgestelde trainingsapparatuur. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een reeks normen vastgesteld: EN 957-4:2006+A1:2010 voor krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden. En 957-5: 2009 voor trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden, EN 957-8: 1998 voor stap-, traploop- en klimapparaten — Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden, EN 957-9:2003 voor elliptische oefentoestellen, additionele veiligheidseisen en beproevingsmethoden en EN 957-10:2005 voor trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden. De referenties van deze normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(14) op basis van Uitvoeringsbesluit 2014/357/EU.

 19. Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe normen EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 en EN ISO 20957-10:2017 opgesteld.

 20. Europese normen EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 en EN ISO 20957-10:2017 voldoen aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 21. Op 21 april 2005 heeft de Commissie Beschikking 2005/323/EG(15) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan de Europese normen met betrekking tot drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op of in het water moeten voldoen.

 22. Bij schrijven M/372 van 5 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een reeks normen vastgesteld: EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water. De referenties van die reeks normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(16) op basis van Uitvoeringsbesluiten 2014/359/EU(17), 2014/875/EU(18) en 2013/390/EU(19) van de Commissie.

 23. Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN een nieuwe reeks van de Europese norm EN ISO 25649:2017 (delen 1-7) opgesteld.

 24. De Europese norm EN ISO 25649:2017 (delen 1-7) voldoet aan de algemene veiligheidseis van Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 25. Europese normen EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 en de reeks EN 15649 worden vervangen door nieuwe of gewijzigde Europese normen waarvan de referenties bij dit besluit bekend moeten worden gemaakt. Daarom moeten de referenties van die normen uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt(20).

 26. Ter wille van de duidelijkheid moet in één handeling een volledige lijst van referenties van Europese normen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG en overeenstemmen met de vereisten die zij beogen te bestrijken, worden bekendgemaakt. De verwijzingen naar Europese normen die momenteel in het Publicatieblad van de Europese Unie(21) worden bekendgemaakt, moeten daarom in dit besluit worden opgenomen. Bijgevolg moeten de relevante besluiten van de Commissie betreffende de bekendmaking van die normen worden ingetrokken.

 27. Naleving van de desbetreffende nationale norm ter omzetting van een Europese norm waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, schept vanaf de datum van bekendmaking van de referentie van de Europese norm in het Publicatieblad van de Europese Unie een vermoeden van veiligheid, wat de risico’s en risicocategorieën betreft die onder de betrokken nationale norm vallen. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

 28. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Richtlijn 2001/95/EG opgerichte comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referenties van de in bijlage I bij dit besluit vermelde Europese normen voor producten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

De referenties van de in bijlage II bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor producten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG worden hierbij geschrapt uit het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Beschikking C(2004) 1493 van de Commissie(22), Beschikking 2005/718/EG van de Commissie(23), Beschikking 2006/514/EG, Beschikking 2009/18/EG van de Commissie(24), Uitvoeringsbesluit 2011/496/EU, Uitvoeringsbesluit 2012/29/EU(25), Uitvoeringsbesluit 2013/390/EU, Uitvoeringsbesluit 2014/357/EU, Uitvoeringsbesluit 2014/358/EU van de Commissie(26), Uitvoeringsbesluit 2014/359/EU, Uitvoeringsbesluit 2014/531/EU van de Commissie(27), Uitvoeringsbesluit 2014/875/EU, Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/681, Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1345 van de Commissie(28) en Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1014(29) worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGE I

BIJLAGE II