Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 van de Commissie van 23 september 2019 betreffende het formaat en de frequentie van de door de lidstaten ter beschikking te stellen gegevens ten behoeve van de rapportage uit hoofde van Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6745) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 van de Commissie van 23 september 2019 betreffende het formaat en de frequentie van de door de lidstaten ter beschikking te stellen gegevens ten behoeve van de rapportage uit hoofde van Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6745) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad(1), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De lidstaten verstrekken de in de bijlage vastgestelde informatie met gebruik van het specifieke elektronische model dat tot doel van deze verslaglegging moet worden ontwikkeld.

  De in de bijlage vastgestelde informatie wordt eerst ingediend voor het verslagjaar 2019, tenzij anders bepaald in die bijlage.

  De administratieve informatie van de afdelingen 1 tot en met 4 van de bijlage wordt uiterlijk op 30 september van het volgende verslagjaar bij de Commissie ingediend.

  De thematische informatie van de afdelingen 5 tot en met 10 van de bijlage wordt uiterlijk op 30 november van het volgende verslagjaar bij de Commissie ingediend.

  Artikel 2

  Dit besluit wordt uiterlijk op 31 december 2024 geëvalueerd, met als doel na te gaan of het haalbaar is om vooruitgang te boeken in de richting van de eerdere openbare beschikbaarheid van de gegevens van het Europees PRTR. Die evaluatie omvat een uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, de Commissie en het Europees Milieuagentschap over de beste nationale praktijken en beschikbare technieken en instrumenten die eerdere verslaglegging mogelijk maken.

  Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

  Gedaan te Brussel, 23 september 2019

  Voor de Commissie

  Karmenu Vella

  Lid van de Commissie

  BIJLAGE

  Opmerking:

  De lidstaten kunnen informatie aanmerken die zij vertrouwelijk achten onder opgave van de redenen waarop hun verzoek aan de Commissie tot niet-publicatie is gestoeld.

  A. Administratieve informatie

  1.

  Identificatiecode van de rapporteur

  Soort

  Formaat

  1.1.

  Landcode

  Identificatie van het land waar de gerapporteerde inrichting is gevestigd.

  1.2.

  Verslagjaar

  Kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft.

  2.

  Identificatie van de inrichting (1), (2)

  Soort

  Formaat

  2.1.

  inspireId

  Unieke identificatiecode van de inrichting overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad(3)

  2.2.

  thematicId(4)

  Thematische objectidentifier.

  2.3.

  Identifier van het emissiehandelssysteem

  Indien de installatie volledig of gedeeltelijk valt onder Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad(5), de identifier die wordt aangewend voor de rapportage in het kader van die richtlijn.

  2.4.

  Naam van de inrichting

  Officiële benaming, eigennaam of ingeburgerde aanduiding van de inrichting.

  2.5.

  Naam van het moederbedrijf

  Een moederbedrijf is een bedrijf dat eigenaar is van het bedrijf dat de inrichting exploiteert of dat bedrijf beheert (bijvoorbeeld door het bezit van meer dan 50 % van het aandelenkapitaal of een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten) — zie Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad(6).

  2.6.

  Adres

  Postadres van de inrichting bestaande uit gebouwnummer, straat, stad/gemeente, postcode en land.

  2.7.

  Geometrie

  Lengte-en breedtegraad (coördinaten van bij benadering het middelpunt van de inrichting), uitgedrukt op basis van het ETRS89 (2D)-EPSG:4258-coördinaatreferentiesysteem, tot op vijf decimalen nauwkeurig.

  2.8.

  Stroomgebiedsdistrict

  Code-identifier en/of naam die is toegekend aan het stroomgebiedsdistrict van een waterloop.

  2.9.

  Functie

  Activiteiten uitgevoerd door de inrichting. De functie wordt beschreven door de activiteit van de inrichting uitgedrukt als NACE-code.

  2.10.

  Activiteiten van bijlage I bij het E-PRTR

  Activiteiten van bijlage I die door de inrichting worden uitgevoerd, met vermelding van de hoofdactiviteit en alle andere activiteiten.

  2.11.

  Status

  De operationele stand van zaken van de inrichting.

  2.12.

  Productievolume(7), (8)

  2.13.

  Aantal bedrijfsuren per jaar(9)

  Facultatief.

  2.14.

  Aantal werknemers(10)

  Facultatief.

  2.15.

  Websiteadres

  Websiteadres van de inrichting of van het moederbedrijf met het milieuverslag of de EMAS-verklaring van de inrichting of het moederbedrijf.

  2.16.

  Opmerkingen

  Overige relevante informatie. Facultatief.

  3.

  Informatie over de voor de inrichting bevoegde E-PRTR-instantie

  Soort

  Formaat

  3.1.

  Naam van de bevoegde instantie

  3.2.

  Adres van de bevoegde instantie

  Postadres bestaande uit gebouwnummer, straat, stad/gemeente, postcode en land.

  3.3.

  E-mail: van de bevoegde instantie

  3.4.

  Telefoonnummer van de bevoegde instantie

  4.

  Informatie over gevallen waarin de E-PRTR-inrichting deel is van of samenvalt met een “productiesite” (11)

  Soort

  Formaat

  4.1.

  inspireId

  Unieke identificatiecode van de productiesite overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2007/2/EG.

  4.2.

  thematicId(12)

  Thematische objectidentifier van de productiesite.

  4.3.

  Geometrie

  Lengte-en breedtegraad (coördinaten van bij benadering het middelpunt van de inrichting), uitgedrukt op basis van het ETRS89 (2D)-EPSG:4258-coördinaatreferentiesysteem, tot op vijf decimalen nauwkeurig.

  4.4.

  Naam van de productiesite

  Officiële benaming, eigennaam of ingeburgerde aanduiding van de inrichting.

  B. Thematische informatie

  5.

  Gegevens over de uitstoot in de lucht van elke verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006 is overschreden

  Soort

  Formaat

  5.1.

  Naam verontreinigende stof

  Overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006.

  5.2.

  Totale uitgestoten massa

  Totale massa per verontreinigende stof van alle uitstoot uit alle bronnen in de inrichting (kg/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd

  5.3.

  Accidenteel uitgestoten massa

  Het deel van de “totale uitgestoten massa” dat het gevolg is van ongevallen (kg/jaar).

  6.

  Gegevens over de uitstoot in het water van elke verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006 is overschreden

  Soort

  Formaat

  6.1.

  Naam verontreinigende stof

  Overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006.

  6.2.

  Totale uitgestoten massa

  Totale massa per verontreinigende stof van alle uitstoot uit alle bronnen in de inrichting (kg/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  6.3.

  Accidenteel uitgestoten massa

  Het deel van de “totale uitgestoten massa” dat het gevolg is van ongevallen (kg/jaar).

  7.

  Gegevens over de uitstoot in de bodem van elke verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006 is overschreden

  Soort

  Formaat

  7.1.

  Naam verontreinigende stof

  Overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006.

  7.2.

  Totale uitgestoten massa

  Totale massa per verontreinigende stof van alle uitstoot uit alle bronnen in de inrichting (kg/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  7.3.

  Accidenteel uitgestoten massa

  Het deel van de “totale uitgestoten massa” dat het gevolg is van ongevallen (kg/jaar).

  8.

  Gegevens over de overbrenging van de terreinen naar de afvalwaterbehandeling van elke verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006 is overschreden

  Soort

  Formaat

  8.1.

  Naam verontreinigende stof

  Overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 166/2006.

  8.2.

  Totale overgebrachte massa

  Totale massa per verontreinigende stof van alle overbrengingen uit de inrichting (kg/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  9.

  Overbrengingen van het terrein naar elders van gevaarlijk afval waarvoor de drempelwaarde in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 166/2006 is overschreden

  Soort

  Formaat

  9.1.

  In het land zelf voor nuttige toepassing (R)

  Totale overgebrachte massa (ton/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  9.2.

  In het land zelf voor verwijdering (D)

  Totale overgebrachte massa (ton/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  9.3.

  Naar andere landen voor nuttige toepassing (R)

  Totale overgebrachte massa (ton/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  Naam en adres van degene die de nuttige toepassing uitvoert.

  Adres van het feitelijke terrein van de nuttige toepassing waarnaar de stoffen worden overgebracht.

  9.4.

  Naar andere landen voor verwijdering (D)

  Totale overgebrachte massa (ton/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  Naam en adres van de verwijderaar.

  Adres van het feitelijke verwijderingsterrein waarnaar de stoffen worden overgebracht.

  10.

  Overbrengingen van het terrein naar elders van niet-gevaarlijk afval waarvoor de drempelwaarde in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 166/2006 is overschreden

  Soort

  Formaat

  10.1.

  Voor nuttige toepassing (R)

  Totale overgebrachte massa (ton/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd.

  10.2.

  Voor verwijdering (D)

  Totale overgebrachte massa (ton/jaar).

  Gebruikte kwantificeringsmethode: gemeten (met vermelding van de analysemethode); berekend (met vermelding van de methode); geraamd