Home

Besluit (EU) 2019/2006 van de Commissie van 29 november 2019 betreffende de deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

Besluit (EU) 2019/2006 van de Commissie van 29 november 2019 betreffende de deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Protocol (nr. 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Door middel van een brief aan de secretaris-generaal van de Europese Commissie, die is geregistreerd op 9 september 2019, heeft Ierland kennisgegeven van zijn voornemen om deel te nemen aan Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad(1).

  2. Aangezien er geen specifieke voorwaarden verbonden zijn aan de deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2018/1727, zijn er geen overgangsmaatregelen nodig.

  3. De deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2018/1727 moet daarom worden bevestigd.

  4. Verordening (EU) 2018/1727 is in werking getreden op 11 december 2018 en van toepassing sinds 12 december 2019.

  5. Overeenkomstig artikel 4 van Protocol nr. 21 dient dit besluit met spoed in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2018/1727 wordt bevestigd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker