Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2114 van de Commissie van 6 december 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8891) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2114 van de Commissie van 6 december 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8891) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong(3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie(4) zijn in bepaalde lidstaten, waar gevallen van Afrikaanse varkenspest in tamme of wilde varkens zijn bevestigd (“de betrokken lidstaten”), maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met die ziekte. In de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit zijn bepaalde gebieden in de betrokken lidstaten afgebakend, die in de lijsten in de delen I tot en met IV van die bijlage zijn opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie van die ziekte. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is verscheidene keren gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de epidemiologische situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in de Unie die in die bijlage moeten worden weerspiegeld. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1994 van de Commissie(5), naar aanleiding van gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Polen.

 2. Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1994 is vastgesteld, hebben zich nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens voorgedaan in Litouwen en Polen. Naar aanleiding van deze recente gevallen van die ziekte, en rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in de Unie, is de regionalisering in deze twee lidstaten opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. Bovendien zijn de bestaande risicobeheersmaatregelen ook opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. Deze wijzigingen moeten worden weerspiegeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU.

 3. In november 2019 is een geval van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij een wild varken in het district Mažeikiai in Litouwen, in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU, in de onmiddellijke nabijheid van een gebied dat is opgenomen in deel I van die bijlage. Door dit geval van Afrikaanse varkenspest bij een wild varken moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moet dit in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU opgenomen gebied van Litouwen dat zich in de onmiddellijke nabijheid van een in deel II vermeld gebied bevindt dat door dit recente geval van Afrikaanse varkenspest is getroffen, nu in de lijst in deel II in plaats van in deel I van die bijlage worden opgenomen.

 4. Bovendien zijn eind november 2019 verscheidene gevallen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde varkens in de regio Lubuskie in Polen, in gebieden die momenteel zijn opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door deze gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze door Afrikaanse varkenspest getroffen gebieden in Polen nu in de lijst in deel II in plaats van in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen.

 5. Eind november 2019 zijn ook verschillende gevallen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde varkens in de districten Żyrardowski, Białostocki en Biłgorajski in Polen, in gebieden die momenteel zijn opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU, in de onmiddellijke nabijheid van gebieden die zijn opgenomen in deel I van die bijlage. Door deze gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens moet in die bijlage met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten deze in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU opgenomen gebieden van Polen die zich in de onmiddellijke nabijheid van in deel II vermelde gebieden bevinden die door deze recente gevallen van Afrikaanse varkenspest zijn getroffen, nu in de lijst in deel II in plaats van in deel I van die bijlage worden opgenomen.

 6. Om rekening te houden met recente ontwikkelingen in de epidemiologische evolutie van Afrikaanse varkenspest in de Unie, en met het oog op de proactieve bestrijding van de met de verspreiding van die ziekte samenhangende risico’s, moeten voor Litouwen en Polen nieuwe gebieden met een hoog risico van voldoende omvang worden afgebakend en in de lijsten in de delen I en II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden opgenomen. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 7. Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van Afrikaanse varkenspest betreft, is het belangrijk dat de wijzigingen die bij dit besluit in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU worden aangebracht, zo spoedig mogelijk in werking treden.

 8. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 december 2019.

Voor de Commissie

Stella Kyriakides

Lid van de Commissie

BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door:

De volgende gebieden in België:

in de provincie Luxemburg:

 • het gebied dat met de wijzers van de klok mee wordt afgebakend door:

 • de grens met Frankrijk,

 • Rue Mersinhat,

 • de N818 tot de kruising met de N83,

 • de N83 tot de kruising met de N884,

 • de N884 tot de kruising met de N824,

 • de N824 tot de kruising met Le Routeux,

 • Le Routeux,

 • Rue d’Orgéo,

 • Rue de la Vierre,

 • Rue du Bout-d’en-Bas,

 • Rue Sous l’Eglise,

 • Rue Notre-Dame,

 • Rue du Centre,

 • de N845 tot de kruising met de N85,

 • de N85 tot de kruising met de N40,

 • de N40 tot de kruising met de N802,

 • de N802 tot de kruising met de N825,

 • de N825 tot de kruising met de E25-E411,

 • de E25-E411 tot de kruising met de N40,

 • N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

 • Rue du Tombois,

 • Rue Du Pierroy,

 • Rue Saint-Orban,

 • Rue Saint-Aubain,

 • Rue des Cottages,

 • Rue de Relune,

 • Rue de Rulune,

 • Route de l’Ermitage,

 • N87: Route de Habay,

 • Chemin des Ecoliers,

 • Le Routy,

 • Rue Burgknapp,

 • Rue de la Halte,

 • Rue du Centre,

 • Rue de l’Eglise,

 • Rue du Marquisat,

 • Rue de la Carrière,

 • Rue de la Lorraine,

 • Rue du Beynert,

 • Millewée,

 • Rue du Tram,

 • Millewée,

 • N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

 • de grens met het Groothertogdom Luxemburg,

 • de grens met Frankrijk,

 • de N87 tot de kruising met de N871 ter hoogte van Rouvroy,

 • de N871 tot de kruising met de N88,

 • de N88 tot de kruising met de Rue Baillet Latour,

 • de Rue Baillet Latour tot de kruising met de N811,

 • de N811 tot de kruising met de N88,

 • de N88 tot de kruising met de N883 ter hoogte van Aubange,

 • de N883 tot de kruising met de N81 ter hoogte van Aubange,

 • de N81 tot de kruising met de E25-E411,

 • de E25-E411 tot de kruising met de N40,

 • de N40 tot de kruising met de Rue du Fet,

 • Rue du Fet,

 • de Rue de l’Accord tot de kruising met de Rue de la Gaume,

 • de Rue de la Gaume tot de kruising met de Rue des Bruyères,

 • Rue des Bruyères,

 • Rue de Neufchâteau,

 • Rue de la Motte,

 • de N894 tot de kruising met de N85,

 • de N85 tot de kruising met de grens met Frankrijk.

De volgende gebieden in Estland:

 • Hiiu maakond.

De volgende gebieden in Hongarije:

 • Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

 • Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

De volgende gebieden in Letland:

 • Alsungas novads,

 • Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

 • Pāvilostas novads,

 • Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 • Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

 • Grobiņas novads,

 • Rucavas novada Dunikas pagasts.

De volgende gebieden in Litouwen:

 • Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

 • Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

 • Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.

De volgende gebieden in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 • gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

 • gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

 • powiat działdowski,

 • gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

 • gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

 • gminy Kulesze Kościelne, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

 • gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

 • powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

 • powiat ostrołęcki,

 • powiat miejski Ostrołęka,

 • gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

 • powiat miejski Płock,

 • powiat sierpecki,

 • powiat żuromiński,

 • gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

 • gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

 • powiat przasnyski,

 • powiat makowski,

 • gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

 • gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

 • gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

 • gminy Wyśmierzyce, Radzanów i część gminy Stara Błotnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie białobrzeskim,

 • gminy Iłża, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i część gminy Jedlińsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,

 • powiat miejski Radom,

 • powiat szydłowiecki,

 • powiat przysuski,

 • gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

 • gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

 • powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

 • gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

 • gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

 • gminy Batorz i Potok Wielki w powiecie janowskim,

w województwie podkarpackim:

 • gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

 • gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

 • gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

 • powiat tarnobrzeski,

 • powiat przeworski,

 • powiat łańcucki,

 • gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim,

 • powiat kolbuszowski,

w województwie świętokrzyskim:

 • gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

 • powiat sandomierski,

 • gmina Brody w powiecie starachowickim,

 • powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

 • gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

 • gminy Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

 • gminy Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

 • powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

 • powiat nowodworski,

 • gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

 • gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

 • powiat gdański,

 • Miasto Gdańsk,

 • powiat tczewski,

 • powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

 • gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,

 • gminy Iłowa, Wymiarki, miasto Gozdnica, miasto Żagań, część gminy Szprotawa położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim, część gminy Żagań położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żagańskim,

 • gminy Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287, część gminy Żary położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, miasto Łęknica i miasto Żary w powiecie żarskim;

 • gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

 • gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel,

 • gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

 • gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

 • gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

 • gminy, Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

 • gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

 • gmina Niechlów w powiecie górowskim.

w województwie wielkopolskim:

 • gmina Wijewo i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

 • powiat wolsztyński,

 • gmina Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,

 • gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.

De volgende gebieden in Roemenië:

 • Județul Suceava.

De volgende gebieden in Slowakije:

 • the whole district of Vranov nad Topľou,

 • the whole district of Humenné,

 • the whole district of Snina,

 • the whole district of Sobrance,

 • the whole district of Košice-mesto,

 • in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

 • in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

De volgende gebieden in Griekenland:

 • in the regional unit of Drama:

  • the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

  • the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

  • the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

  • the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

 • in the regional unit of Xanthi:

  • the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

  • the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

  • the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

 • in the regional unit of Rodopi:

  • the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

  • the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

  • the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

  • the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

 • in the regional unit of Evros:

  • the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

  • the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

  • the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

 • in the regional unit of Serres:

  • the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

  • the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

  • the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

De volgende gebieden in België:

in de provincie Luxemburg:

 • het gebied dat met de wijzers van de klok mee wordt afgebakend door:

 • de grens met Frankrijk ter hoogte van Florenville,

 • de N85 tot de kruising met de N894 ter hoogte van Florenville,

 • de N894 tot de kruising met de Rue de la Motte,

 • de Rue de la Motte tot de kruising met de Rue de Neufchâteau,

 • Rue de Neufchâteau,

 • de Rue des Bruyères tot de kruising met Rue de la Gaume,

 • de Rue de la Gaume tot de kruising met Rue de l’Accord,

 • Rue de l’Accord,

 • Rue du Fet,

 • de N40 tot de kruising met de E25-E411,

 • de E25-E411 tot de kruising met de N81 ter hoogte van Weyler,

 • de N81 tot de kruising met de N883 ter hoogte van Aubange,

 • de N883 tot de kruising met de N88 ter hoogte van Aubange,

 • de N88 tot de kruising met de N811,

 • de N811 tot de kruising met de Rue Baillet Latour,

 • de Rue Baillet Latour tot de kruising met de N88,

 • de N88 tot de kruising met de N871,

 • de N871 tot de kruising met de N87 ter hoogte van Rouvroy,

 • de N87 tot de kruising met de grens met Frankrijk.

De volgende gebieden in Bulgarije:

 • the whole region of Haskovo,

 • the whole region of Yambol,

 • the whole region of Sliven,

 • the whole region of Stara Zagora,

 • the whole region of Gabrovo,

 • the whole region of Pernik,

 • the whole region of Kyustendil,

 • the whole region of Dobrich,

 • the whole region of Plovdiv,

 • the whole region of Pazardzhik,

 • the whole region of Smolyan,

 • the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

 • the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

 • the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

 • the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

De volgende gebieden in Estland:

 • Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

De volgende gebieden in Hongarije:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

De volgende gebieden in Letland:

 • Ādažu novads,

 • Aizputes novads,

 • Aglonas novads,

 • Aizkraukles novads,

 • Aknīstes novads,

 • Alojas novads,

 • Alūksnes novads,

 • Amatas novads,

 • Apes novads,

 • Auces novads,

 • Babītes novads,

 • Baldones novads,

 • Baltinavas novads,

 • Balvu novads,

 • Bauskas novads,

 • Beverīnas novads,

 • Brocēnu novads,

 • Burtnieku novads,

 • Carnikavas novads,

 • Cēsu novads,

 • Cesvaines novads,

 • Ciblas novads,

 • Dagdas novads,

 • Daugavpils novads,

 • Dobeles novads,

 • Dundagas novads,

 • Durbes novads,

 • Engures novads,

 • Ērgļu novads,

 • Garkalnes novads,

 • Gulbenes novads,

 • Iecavas novads,

 • Ikšķiles novads,

 • Ilūkstes novads,

 • Inčukalna novads,

 • Jaunjelgavas novads,

 • Jaunpiebalgas novads,

 • Jaunpils novads,

 • Jēkabpils novads,

 • Jelgavas novads,

 • Kandavas novads,

 • Kārsavas novads,

 • Ķeguma novads,

 • Ķekavas novads,

 • Kocēnu novads,

 • Kokneses novads,

 • Krāslavas novads,

 • Krimuldas novads,

 • Krustpils novads,

 • Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

 • Lielvārdes novads,

 • Līgatnes novads,

 • Limbažu novads,

 • Līvānu novads,

 • Lubānas novads,

 • Ludzas novads,

 • Madonas novads,

 • Mālpils novads,

 • Mārupes novads,

 • Mazsalacas novads,

 • Mērsraga novads,

 • Naukšēnu novads,

 • Neretas novads,

 • Ogres novads,

 • Olaines novads,

 • Ozolnieku novads,

 • Pārgaujas novads,

 • Pļaviņu novads,

 • Preiļu novads,

 • Priekules novads,

 • Priekuļu novads,

 • Raunas novads,

 • republikas pilsēta Daugavpils,

 • republikas pilsēta Jelgava,

 • republikas pilsēta Jēkabpils,

 • republikas pilsēta Jūrmala,

 • republikas pilsēta Rēzekne,

 • republikas pilsēta Valmiera,

 • Rēzeknes novads,

 • Riebiņu novads,

 • Rojas novads,

 • Ropažu novads,

 • Rugāju novads,

 • Rundāles novads,

 • Rūjienas novads,

 • Salacgrīvas novads,

 • Salas novads,

 • Salaspils novads,

 • Saldus novads,

 • Saulkrastu novads,

 • Sējas novads,

 • Siguldas novads,

 • Skrīveru novads,

 • Skrundas novads,

 • Smiltenes novads,

 • Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 • Strenču novads,

 • Talsu novads,

 • Tērvetes novads,

 • Tukuma novads,

 • Vaiņodes novads,

 • Valkas novads,

 • Varakļānu novads,

 • Vārkavas novads,

 • Vecpiebalgas novads,

 • Vecumnieku novads,

 • Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

 • Viesītes novads,

 • Viļakas novads,

 • Viļānu novads,

 • Zilupes novads.

De volgende gebieden in Litouwen:

 • Alytaus miesto savivaldybė,

 • Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

 • Anykščių rajono savivaldybė,

 • Akmenės rajono savivaldybė,

 • Biržų miesto savivaldybė,

 • Biržų rajono savivaldybė,

 • Druskininkų savivaldybė,

 • Elektrėnų savivaldybė,

 • Ignalinos rajono savivaldybė,

 • Jonavos rajono savivaldybė,

 • Joniškio rajono savivaldybė,

 • Jurbarko rajono savivaldybė,

 • Kaišiadorių rajono savivaldybė,

 • Kalvarijos savivaldybė,

 • Kauno miesto savivaldybė,

 • Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

 • Kelmės rajono savivaldybė,

 • Kėdainių rajono savivaldybė,

 • Kupiškio rajono savivaldybė,

 • Lazdijų rajono savivaldybė,

 • Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

 • Mažeikių rajono savivaldybė,

 • Molėtų rajono savivaldybė,

 • Pagėgių savivaldybė,

 • Pakruojo rajono savivaldybė,

 • Panevėžio rajono savivaldybė,

 • Panevėžio miesto savivaldybė,

 • Pasvalio rajono savivaldybė,

 • Radviliškio rajono savivaldybė,

 • Rietavo savivaldybė,

 • Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

 • Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

 • Raseinių rajono savivaldybė,

 • Rokiškio rajono savivaldybė,

 • Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

 • Šakių rajono savivaldybė,

 • Šalčininkų rajono savivaldybė,

 • Šiaulių miesto savivaldybė,

 • Šiaulių rajono savivaldybė,

 • Šilutės rajono savivaldybė,

 • Širvintų rajono savivaldybė,

 • Šilalės rajono savivaldybė,

 • Švenčionių rajono savivaldybė,

 • Tauragės rajono savivaldybė,

 • Telšių rajono savivaldybė,

 • Trakų rajono savivaldybė,

 • Ukmergės rajono savivaldybė,

 • Utenos rajono savivaldybė,

 • Varėnos rajono savivaldybė,

 • Vilniaus miesto savivaldybė,

 • Vilniaus rajono savivaldybė,

 • Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

 • Visagino savivaldybė,

 • Zarasų rajono savivaldybė.

De volgende gebieden in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 • gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

 • gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

 • powiat miejski Elbląg,

 • powiat gołdapski,

 • gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

 • powiat piski,

 • gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

 • gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

 • gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

 • część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

 • gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

 • gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

 • gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

 • gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

 • gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

 • powiat mrągowski,

 • gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

 • gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

 • powiat grajewski,

 • powiat moniecki,

 • powiat sejneński,

 • gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

 • powiat miejski Łomża,

 • gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 • gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

 • gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

 • powiat kolneński z miastem Kolno,

 • gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

 • powiat suwalski,

 • powiat miejski Suwałki,

 • powiat augustowski,

 • powiat sokólski,

 • powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

 • powiat siedlecki,

 • powiat miejski Siedlce,

 • gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

 • powiat węgrowski,

 • powiat łosicki,

 • gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

 • powiat sochaczewski,

 • gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

 • gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

 • gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

 • gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki i część gminy Jedlińsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,

 • gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

 • powiat nowodworski,

 • powiat płoński,

 • gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

 • powiat wołomiński,

 • część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

 • gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

 • gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

 • gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

 • powiat otwocki,

 • powiat warszawski zachodni,

 • powiat legionowski,

 • powiat piaseczyński,

 • powiat pruszkowski,

 • gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

 • powiat grodziski,

 • powiat białostocki,

 • gminy Białobrzegi, Promna i część gminy Stara Błotnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie białobrzeskim,

 • powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

 • powiat bialski,

 • powiat miejski Biała Podlaska,

 • gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

 • gminy Chrzanów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Dzwola w powiecie janowskim,

 • powiat puławski,

 • powiat rycki,

 • gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

 • gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

 • gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

 • gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

 • powiat hrubieszowski,

 • gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

 • część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

 • gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

 • powiat miejski Zamość,

 • gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

 • powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

 • gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

 • gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

 • gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

 • część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

 • gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

 • powiat leżajski,

 • powiat niżański,

w województwie pomorskim:

 • gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

 • gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

 • gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

 • gmina Sława w powiecie wschowskim,

 • gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,

 • powiay nowosolski,

 • powiat zielonogórski,

 • powiat miejski Zielona Góra,

 • gmina Jasień, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim;

 • gminy Brzeźnica, Niegosławice, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i część gminy Szprotawa położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim,

 • część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

 • gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

 • gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim.

De volgende gebieden in Slowakije:

 • in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

De volgende gebieden in Roemenië:

 • Judeţul Bistrița-Năsăud.

De volgende gebieden in Bulgarije:

 • the whole region of Kardzhali,

 • the whole region of Blagoevgrad,

 • the whole region of Montana,

 • the whole region of Ruse,

 • the whole region of Razgrad,

 • the whole region of Silistra,

 • the whole region of Pleven,

 • the whole region of Vratza,

 • the whole region of Vidin,

 • the whole region of Targovishte,

 • the whole region of Lovech,

 • the whole region of Sofia city,

 • the whole region of Sofia Province,

 • in the region of Shumen:

  • in the municipality of Shumen:

   • Salmanovo,

   • Radko Dimitrivo,

   • Vetrishte,

   • Kostena reka,

   • Vehtovo,

   • Ivanski,

   • Kladenets,

   • Drumevo,

  • the whole municipality of Smyadovo,

  • the whole municipality of Veliki Preslav,

  • the whole municipality of Varbitsa,

 • in the region of Varna:

  • the whole municipality of Dalgopol,

  • the whole municipality of Provadiya,

 • in the region of Veliko Tarnovo:

  • the whole municipality of Svishtov,

  • the whole municipality of Pavlikeni,

  • the whole municipality of Polski Trambesh,

  • the whole municipality of Strajitsa,

 • in Burgas region:

  • the whole municipality of Burgas,

  • the whole municipality of Kameno,

  • the whole municipality of Malko Tarnovo,

  • the whole municipality of Primorsko,

  • the whole municipality of Sozopol,

  • the whole municipality of Sredets,

  • the whole municipality of Tsarevo,

  • the whole municipality of Sungurlare,

  • the whole municipality of Ruen,

  • the whole municipality of Aytos.

De volgende gebieden in Litouwen:

 • Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

 • Birštono savivaldybė,

 • Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

 • Kazlų Rudos savivaldybė,

 • Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

 • Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

 • Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

De volgende gebieden in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 • Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

 • gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

 • gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

 • gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

 • część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

 • część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

 • gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

 • gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

 • powiat węgorzewski,

 • gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

 • gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

 • gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

 • gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

 • gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

 • gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

 • gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

 • gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

 • powiat miński,

 • gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

 • gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

 • część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

 • gmina Nur w powiecie ostrowskim,

 • gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

 • gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

 • gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

 • gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

 • powiat miejski Chełm,

 • gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

 • gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

 • część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

 • gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

 • powiat łęczyński,

 • gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

 • gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

 • powiat parczewski,

 • powiat radzyński,

 • powiat lubartowski,

 • gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

 • gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

 • powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

 • gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

De volgende gebieden in Roemenië:

 • Zona orașului București,

 • Județul Constanța,

 • Județul Satu Mare,

 • Județul Tulcea,

 • Județul Bacău,

 • Județul Bihor,

 • Județul Brăila,

 • Județul Buzău,

 • Județul Călărași,

 • Județul Dâmbovița,

 • Județul Galați,

 • Județul Giurgiu,

 • Județul Ialomița,

 • Județul Ilfov,

 • Județul Prahova,

 • Județul Sălaj,

 • Județul Vaslui,

 • Județul Vrancea,

 • Județul Teleorman,

 • Judeţul Mehedinţi,

 • Județul Gorj,

 • Județul Argeș,

 • Judeţul Olt,

 • Judeţul Dolj,

 • Județul Arad,

 • Județul Timiș,

 • Județul Covasna,

 • Județul Brașov,

 • Județul Botoșani,

 • Județul Vâlcea,

 • Județul Iași,

 • Județul Hunedoara,

 • Județul Alba,

 • Județul Sibiu,

 • Județul Caraș-Severin,

 • Județul Neamț,

 • Județul Harghita,

 • Județul Mureș,

 • Județul Cluj,

 • Judeţului Maramureş.

De volgende gebieden in Slowakije:

 • the whole district of Trebisov,

 • in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

De volgende gebieden in Italië:

 • tutto il territorio della Sardegna.

”.

BIJLAGE