Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/443 van de Commissie van 13 februari 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 wat betreft de mogelijkheid om het gemiddelde dagelijkse aantal transacties aan te passen voor een aandeel indien het handelsplatform met de hoogste omzet in dat aandeel buiten de Unie gevestigd is (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/443 van de Commissie van 13 februari 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 wat betreft de mogelijkheid om het gemiddelde dagelijkse aantal transacties aan te passen voor een aandeel indien het handelsplatform met de hoogste omzet in dat aandeel buiten de Unie gevestigd is (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU(1), en met name artikel 49, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 van de Commissie(2) stelt de verplichte verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en bepaalde beursverhandelde fondsen vast. Met name is op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 de minimumverhandelingseenheid die geldt voor aandelen en representatieve certificaten afgestemd op het gemiddelde dagelijkse aantal transacties op het meest liquide handelsplatform in de Unie. Deze maatstaf is een goede en eenvoudige liquiditeitsindicator voor de overgrote meerderheid van deze financiële instrumenten. Hij is echter niet geschikt voor aandelen die tegelijkertijd in de Unie en in een derde land tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld, indien het handelsplatform met de hoogste omzet in die aandelen zich buiten de Unie bevindt. In dat geval bestaat de kans dat de verplichte verhandelingseenheid, als die alleen bepaald wordt op basis van de handelsvolumes in de Unie, slechts gebaseerd is op een kleine subset van de algemene handelsvolumes. Het is dan ook belangrijk dat de bevoegde autoriteiten het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor dergelijke aandelen kunnen aanpassen aan het algemene liquiditeitsprofiel van deze aandelen. Om beperkingen rond beschikbaarheid van gegevens van handelsplatformen in derde landen te verminderen en de mogelijkheid te creëren om andere publieke gegevens te gebruiken, is het ook belangrijk de bevoegde autoriteiten voldoende ruimte te bieden voor flexibiliteit ten aanzien van de gebruikte methodologie om rekening te houden met de op deze handelsplatforms van derde landen beschikbare liquiditeit.

  2. De verplichte verhandelingseenheid is ingevoerd om prijsverhogingen op handelsplatformen in de Unie te harmoniseren en om de marktdiepte, liquiditeit en ordelijke werking van de aandelenhandel in de Unie te bewaren. Om deze doelstellingen te bereiken, is het belangrijk dat informatie over het aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal transacties die wordt gebruikt voor de bepaling van de voor een aandeel geldende verhandelingseenheden beschikbaar is voor alle handelsplatformen die de handel in dat aandeel op hetzelfde moment aanbieden en dat deze handelsplatformen elk aangepast gemiddeld dagelijks aantal transacties op dezelfde dag gaan toepassen. Daartoe dienen alle bevoegde autoriteiten die toezicht houden op handelsplatformen waar het betrokken aandeel wordt verhandeld, vóór de publicatie van deze aanpassingen in kennis te worden gesteld van alle aanpassingen van het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor dat aandeel en dient handelsplatformen voldoende tijd te worden gelaten om deze aanpassingen in hun systemen aan te brengen.

  3. Om de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de verplichte verhandelingseenheidregeling te waarborgen, is het belangrijk dat alle handelsplatformen tegelijk verhandelingseenheden toepassen op basis van het aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal transacties dat de algemene liquiditeit weerspiegelt.

  4. Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

  6. De ESMA heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht(3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 worden de volgende leden 8, 9 en 10 toegevoegd:

„8.

De voor een bepaald aandeel bevoegde autoriteit kan het gemiddelde dagelijkse aantal transacties dat door die bevoegde autoriteit overeenkomstig de procedure van de leden 1 tot en met 7 voor dat aandeel is berekend of geraamd, aanpassen indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het handelsplatform met de hoogste omzet voor dat aandeel bevindt zich in een derde land;

  2. indien dit gemiddelde dagelijkse aantal transacties is berekend en bekendgemaakt overeenkomstig de procedure van de leden 1 tot en met 4, en gelijk is aan of groter is dan één.

Bij de aanpassing van het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor een aandeel houdt de bevoegde autoriteit rekening met de transacties die zijn uitgevoerd op het handelsplatform van het derde land met de hoogste omzet voor de handel in dat aandeel.

9.

De bevoegde autoriteit die het gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor een aandeel heeft aangepast overeenkomstig lid 8, zorgt voor de bekendmaking van dat aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal transacties. Voorafgaand aan deze bekendmaking deelt de bevoegde autoriteit het aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal transacties voor dat aandeel mee aan de bevoegde autoriteiten van de andere handelsplatformen in de Unie waarop dat aandeel wordt verhandeld.

10.

Handelsplatformen passen vanaf de tweede kalenderdag na de bekendmaking ervan de verhandelingseenheden van de liquiditeitsband toe die overeenkomt met het aangepaste gemiddelde dagelijkse aantal transacties.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 februari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker