Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/765 van de Commissie van 14 mei 2019 tot intrekking van het antidumpingrecht op bio-ethanol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van deze invoer, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/765 van de Commissie van 14 mei 2019 tot intrekking van het antidumpingrecht op bio-ethanol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van deze invoer, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1) ("de basisverordening"), en met name artikel 11, lid 2,

Na raadpleging van de lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Het antidumpingrecht op bio-ethanol, soms "brandstofethanol" genaamd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof, momenteel vallend onder de GN-codes ex22071000, ex22072000, ex22089099, ex27101221, ex27101225, ex27101231, ex27101241, ex27101245, ex27101249, ex27101250, ex27101270, ex27101290, ex38140010, ex38140090, ex38200000 en ex38249992 (Taric-codes 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 en 3824999266) en van oorsprong uit de VS wordt hierbij ingetrokken en de procedure met betrekking tot deze invoer wordt beëindigd.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 14 mei 2019.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Jean-Claude Juncker