Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1344 van de Commissie van 12 augustus 2019 tot instelling van een voorlopig compenserend recht op biodiesel van oorsprong uit Indonesië

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1344 van de Commissie van 12 augustus 2019 tot instelling van een voorlopig compenserend recht op biodiesel van oorsprong uit Indonesië

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1), en met name artikel 12,

Na raadpleging van de lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een voorlopig compenserend recht ingesteld op door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex15162098 (Taric-codes 1516209821, 1516209829 en 1516209830), ex15180091 (Taric-codes 1518009121, 1518009129 en 1518009130), ex15180095 (Taric-code 1518009510), ex15180099 (Taric-codes 1518009921, 1518009929 en 1518009930), ex27101943 (Taric-codes 2710194321, 2710194329 en 2710194330), ex27101946 (Taric-codes 2710194621, 2710194629 en 2710194630), ex27101947 (Taric-codes 2710194721, 2710194729 en 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex38249992 (Taric-codes 3824999210, 3824999212 en 3824999220), 3826 00 10 en ex38260090 (Taric-codes 3826009011, 3826009019 en 3826009030), van oorsprong uit Indonesië.

  2.

  Het voorlopige compenserende recht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 omschreven en door onderstaande ondernemingen vervaardigde product, is als volgt:

  Onderneming

  Voorlopig compenserend recht

  Aanvullende Taric-code

  PT Ciliandra Perkasa

  8,0 %

  B786

  PT Intibenua Perkasatama en PT Musim Mas (Musim Mas Group)

  16,3 %

  B787

  PT Pelita Agung Agrindustri en PT Permata Hijau Palm Oleo (Permata Group)

  18,0 %

  B788

  PT Wilmar Nabati Indonesia en PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Group)

  15,7 %

  B789

  Alle andere ondernemingen

  18,0 %

  C999

  3.

  Bij het in de Unie in het vrije verkeer brengen van het in lid 1 genoemde product wordt een zekerheid gesteld die gelijk is aan het bedrag van het voorlopige recht.

  4.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  1.

  Belanghebbenden dienen hun schriftelijke opmerkingen over deze verordening binnen 15 kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening bij de Commissie in.

  2.

  Belanghebbenden die willen worden gehoord door de Commissie, dienen binnen vijf kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening hiertoe een verzoek in.

  3.

  Belanghebbenden die willen worden gehoord door de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures, dienen binnen vijf kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening hiertoe een verzoek in. De raadadviseur-auditeur beoordeelt buiten deze termijn ingediende verzoeken en kan in voorkomend geval besluiten die verzoeken te aanvaarden.

  Artikel 3

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Artikel 1 is gedurende een periode van vier maanden van toepassing.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 12 augustus 2019.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Jean-Claude Juncker