Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2129 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van regels voor de eenvormige toepassing van de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van bepaalde zendingen dieren en goederen die de Unie binnenkomen (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2129 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van regels voor de eenvormige toepassing van de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van bepaalde zendingen dieren en goederen die de Unie binnenkomen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)(1), en met name artikel 54, lid 3, eerste alinea, onder a) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van officiële controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op dieren en goederen die de Unie binnenkomen om de naleving van de agro-voedselketenwetgeving van de Unie te verifiëren.

 2. Krachtens artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie gemachtigd om regels vast te stellen voor de eenvormige toepassing van de passende frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van de in artikel 47, lid 1, onder a) en b), van die verordening bedoelde categorieën dieren en goederen. Derhalve moet de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles worden vastgesteld op basis van het risico dat elk dier of goed, of elke categorie dieren of goederen vormt voor de gezondheid van mensen, dieren of planten, voor het dierenwelzijn, of, wat genetisch gemodificeerde organismen betreft, ook voor het milieu.

 3. Om ervoor te zorgen dat de krachtens deze verordening vereiste frequentie van materiële controles op uniforme wijze wordt nageleefd, moet in deze verordening worden bepaald dat voor de selectie van zendingen voor materiële controles gebruik moet worden gemaakt van het in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc).

 4. De overeenkomstig deze verordening vastgestelde frequentie moet gelden voor de in artikel 47, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde dieren en goederen die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht. De frequentie van de aan de grenscontroleposten uitgevoerde materiële controles om na te gaan of Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad(2) is nageleefd, moet echter overeenkomstig artikel 45, lid 5, van die verordening worden bepaald.

 5. Bij Richtlijn 91/496/EEG van de Raad(3) zijn regels vastgesteld voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die de Unie worden binnengebracht. Artikel 4 van die richtlijn bepaalt dat voor elke partij dieren een overeenstemmingscontrole en een fysieke controle moeten worden verricht.

 6. Richtlijn 91/496/EEG wordt met ingang van 14 december 2019 ingetrokken bij Verordening (EU) 2017/625. Rekening houdend met het risico dat bepaalde categorieën dieren voor de gezondheid van mensen of dieren en het dierenwelzijn vormen, moet dezelfde frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles als die welke in of overeenkomstig Richtlijn 91/496/EEG is vastgesteld, van toepassing blijven op dieren die uit derde landen in de Unie worden binnengebracht.

 7. Om de doeltreffendheid van de officiële controles te waarborgen, moeten de overeenstemmingscontroles en de materiële controles zo worden uitgevoerd dat de voor de zending verantwoordelijke exploitant niet kan voorspellen of een bepaalde zending aan een materiële controle zal worden onderworpen.

 8. In artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie(4) zijn gedetailleerde regels vastgesteld voor overeenstemmingscontroles van de in artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde goederen afhankelijk van het feit of de zending al dan niet aan een materiële controle wordt onderworpen.

 9. Bij de vaststelling van de basiscriteria aan de hand waarvan de basisfrequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten wordt bepaald, moet rekening worden gehouden met informatie over de aan de categorieën dieren of goederen verbonden risico’s en de beschikbare wetenschappelijke beoordelingen.

 10. Op basis van de door de Commissie overeenkomstig artikel 125, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 verzamelde informatie over het resultaat van de door deskundigen van de Commissie in derde landen uitgevoerde controles overeenkomstig artikel 120, lid 1, van die verordening en de informatie die via het Imsoc is verzameld, moet de op basis van de basiscriteria vastgestelde frequentie van de materiële controles kunnen worden gewijzigd.

 11. Om de doeltreffendheid van de officiële controles te waarborgen, moet de overeenkomstig deze verordening vastgestelde frequentie via het Imsoc beschikbaar worden gesteld.

 12. Voor bepaalde derde landen waarmee de Unie veterinaire overeenkomsten inzake gelijkwaardigheid heeft gesloten, is het passend de frequentie van de materiële controles van bepaalde producten te verlagen, met inachtneming van onder meer het regionalisatiebeginsel bij uitbraak van een dierziekte en andere communautaire beginselen. Daarom moet voor de toepassing van deze verordening de in die veterinaire overeenkomsten gespecificeerde frequentie van de materiële controles worden toegepast.

 13. Bij Beschikking 94/360/EG van de Commissie(5) is voor de materiële controles van bepaalde categorieën goederen die aan veterinaire controles worden onderworpen een verlaagde frequentie vastgesteld. Aangezien bij deze verordening bepalingen worden vastgesteld op de onder Beschikking 94/360/EG vallende gebieden, moet die beschikking met ingang van de in deze verordening bepaalde datum worden ingetrokken.

 14. Verordening (EU) 2017/625 is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Bijgevolg moeten de in deze verordening vastgestelde voorschriften ook vanaf die datum van toepassing zijn.

 15. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor de eenvormige toepassing van de passende frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles van zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EU) 2017/625 die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. “Frequentie”: het minimumpercentage van zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 1, vastgesteld overeenkomstig deze verordening, van het aantal zendingen dat tijdens een bepaalde periode aan de grenscontrolepost aankomt, waarvoor de bevoegde autoriteiten overeenstemmingscontroles en materiële controles moeten uitvoeren;

 2. “Imsoc”: het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 3 Selectie van zendingen voor materiële controles

1.

De bevoegde autoriteiten selecteren zendingen voor materiële controles overeenkomstig de volgende procedure:

 1. een willekeurige selectie van een zending wordt automatisch door het Imsoc gegenereerd;

 2. de bevoegde autoriteiten kunnen besluiten de zending overeenkomstig punt a) te selecteren of een andere zending goederen van dezelfde categorie en oorsprong te selecteren.

2.

Voor elke overeenkomstig lid 1 van dit artikel voor materiële controles geselecteerde zending voeren de bevoegde autoriteiten de in artikel 3, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 bedoelde overeenstemmingscontroles uit.

Artikel 4 Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles

1.

De bevoegde autoriteiten voeren overeenstemmingscontroles en materiële controles van zendingen van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten uit volgens de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde frequentie.

2.

Voor de in bijlage II vermelde derde landen waarmee de Unie overeenkomsten inzake gelijkwaardigheid heeft gesloten, worden materiële controles volgens de bij die overeenkomsten vastgestelde frequentie uitgevoerd.

Artikel 5 Vaststelling en wijziging van de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles die worden uitgevoerd op dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten

Artikel 6 Intrekkingen

Artikel 7 Inwerkingtreding en datum van toepassing

BIJLAGE I

BIJLAGE IILijst van bepaalde derde landen als bedoeld in artikel 4, lid 2, en frequentie van materiële controles