Home

Besluit (GBVB) 2020/251 van de Raad van 25 februari 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2018/905 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika

Besluit (GBVB) 2020/251 van de Raad van 25 februari 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2018/905 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 33 en artikel 31, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 8 december 2011 Besluit 2011/819/GBVB(1) vastgesteld tot benoeming van de heer Alexander RONDOS tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de Hoorn van Afrika.

 2. De Raad heeft op 25 juni 2018 Besluit (GBVB) 2018/905(2) vastgesteld tot verlenging van het mandaat van de SVEU voor de Hoorn van Afrika Het mandaat van de SVEU eindigt op 29 februari 2020.

 3. Het mandaat van de SVEU voor de Hoorn van Afrika moet met zes maanden worden verlengd, en voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 moet een nieuw financieel referentiebedrag worden vastgesteld.

 4. De SVEU voor de Hoorn van Afrika zal het mandaat uitvoeren in een situatie die kan verslechteren en die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als bepaald in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2018/905 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 1 wordt lid 1 vervangen door:

  “1.

  Het mandaat van de heer Alexander RONDOS als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor de Hoorn van Afrika wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020. De Raad kan, op basis van een beoordeling door het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en op voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV), besluiten dat het mandaat van de SVEU eerder wordt beëindigd.”.

 2. Aan artikel 5, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met het mandaat van de SVEU voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 beloopt 1 400 000 EUR.”.

 3. Aan artikel 14 wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “Het uitvoerige eindverslag over de uitvoering van het mandaat van de SVEU wordt uiterlijk op 15 juni 2020 ingediend.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld. Het is van toepassing met ingang van 1 maart 2020.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2020.

Voor de Raad

De voorzitster

A. Metelko-Zgombić