Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/368 van de Commissie van 3 maart 2020 tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Slowakije (kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 1157) (Slechts de tekst in de Slowaakse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/368 van de Commissie van 3 maart 2020 tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Slowakije (kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 1157) (Slechts de tekst in de Slowaakse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest(1), en met name artikel 16, lid 1, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Richtlijn 2002/60/EG zijn de te treffen minimummaatregelen van de Unie ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest vastgesteld, met inbegrip van de bij bevestiging van een geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens toe te passen maatregelen.

  2. Daarnaast zijn bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie(2) maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in de lidstaten of in gebieden daarvan als vermeld in de bijlage bij die verordening (“de betrokken lidstaten”), en in alle lidstaten, wat verplaatsingen van wilde varkens en informatieverplichtingen betreft. In de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn bepaalde gebieden in de betrokken lidstaten afgebakend en in lijsten opgenomen, waaronder een lijst met gebieden met een hoog risico, waarbij het onderscheid tussen de verschillende risiconiveaus wordt gemaakt op basis van de epidemiologische situatie van die ziekte. Die bijlage is verscheidene keren gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in de epidemiologische situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in de Unie die in die bijlage moesten worden weerspiegeld.

  3. In 2019 heeft Slowakije de Commissie in kennis gesteld van gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens en de in Richtlijn 2002/60/EG voorgeschreven maatregelen ter bestrijding van de ziekte naar behoren getroffen.

  4. In het licht van de huidige epidemiologische situatie en overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2002/60/EG heeft Slowakije op 27 november 2019 bij de Commissie een programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest (hierna “het uitroeiingsprogramma” genoemd) ingediend.

  5. De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU is laatstelijk bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/46 van de Commissie(3) gewijzigd, onder meer om rekening te houden met de gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Slowakije, en de besmette gebieden in Slowakije zijn nu ook in de delen I en II van die bijlage opgenomen.

  6. Het door Slowakije ingediende uitroeiingsprogramma is door de Commissie onderzocht en blijkt aan de vereisten van artikel 16 van Richtlijn 2002/60/EG te voldoen. Het uitroeiingsprogramma moet derhalve dienovereenkomstig worden goedgekeurd.

  7. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het op 27 november 2019 door Slowakije overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/60/EG ingediende programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in de in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU bedoelde gebieden wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Slowakije doet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die voor de uitvoering van het uitroeiingsprogramma nodig zijn binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum van vaststelling van dit besluit in werking treden.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Slowaakse Republiek.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2020.

Voor de Commissie

Stella Kyriakides

Lid van de Commissie