Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/534 van de Commissie van 16 april 2020 tot opschorting van de beoordeling van aanvragen voor lidmaatschap van bestaande Europese referentienetwerken (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/534 van de Commissie van 16 april 2020 tot opschorting van de beoordeling van aanvragen voor lidmaatschap van bestaande Europese referentienetwerken (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg(1), en met name artikel 12, lid 4, onder b) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsbesluit 2014/287/EU van de Commissie(2) zijn de criteria voor de oprichting en evaluatie van Europese referentienetwerken (“netwerken”) en de leden daarvan en voor de bevordering van de uitwisseling van informatie en expertise in verband met de oprichting en evaluatie van die netwerken vastgesteld. In artikel 6 van dat besluit werd de lidstaten verzocht een bestuursraad van lidstaten in te stellen teneinde over de goedkeuring van de voorstellen voor netwerken, het lidmaatschap van die netwerken en de opheffing ervan te kunnen beslissen. De lidstaten hebben een bestuursraad van lidstaten ingesteld, die daarop in december 2016 23 netwerken goedkeurde en daar in februari 2017 een netwerk aan toevoegde. Alle netwerken zijn in 2017 met hun activiteiten begonnen.

  2. Bij Uitvoeringsbesluit 2019/1269/EU van de Commissie(3) is Uitvoeringsbesluit 2014/287/EU gewijzigd en is onder meer het concept van een bestuursraad voor elk afzonderlijk netwerk ingevoerd en zijn termijnen vastgesteld waarbinnen die bestuursraden hun ontwerpadvies en definitief advies over aanvragen voor lidmaatschap moeten uitbrengen.

  3. In artikel 8 van Uitvoeringsbesluit 2014/287/EU is dus de procedure voor het aanvragen van lidmaatschap van bestaande netwerken vastgesteld, met inbegrip van specifieke termijnen waaraan de bestuursraden van de netwerken en de zorgaanbieders die een aanvraag indienen, moeten voldoen.

  4. In 2019 werd een oproep om lid te worden van de bestaande netwerken gepubliceerd en de ontvangen aanvragen worden momenteel beoordeeld.

  5. Door de uitbraak van de Covid-19-pandemie zijn de zorgverleners en gezondheidswerkers in de Unie druk in de weer om de huidige volksgezondheidscrisis te bestrijden. De Commissie heeft via een aantal verzoeken van verschillende bestuursraden van netwerken vernomen dat door deze uitzonderlijke omstandigheden de bestuursraden en de aanvragers onmogelijk de in artikel 8 van Uitvoeringsbesluit 2014/287/EU vastgestelde termijnen kunnen naleven.

  6. Om te waarborgen dat de beoordelingsprocedure naar behoren kan worden voortgezet zodra de uitzonderlijke omstandigheden in verband met deze volksgezondheidscrisis wegvallen, moeten de beoordelingen van de aanvragen voor lidmaatschap van bestaande netwerken die op 31 maart 2020 nog niet waren afgerond, worden geschorst van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020. Met het oog op volledige transparantie moeten de diensten van de Commissie alle bestuursraden van netwerken, de aanvragers en de lidstaten in kennis stellen van de opschorting en de redenen daarvoor.

  7. Om de onzekerheid over de in behandeling zijnde aanvragen tijdens de pandemie weg te nemen, moet dit besluit in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan.

  8. Omwille van de rechtszekerheid moet dit besluit met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 april 2020.

  9. De in dit besluit vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 16 van Richtlijn 2011/24/EU opgerichte comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De beoordelingen van aanvragen voor lidmaatschap van bestaande Europese referentienetwerken die op 31 maart 2020 nog niet waren afgerond, worden geschorst van 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 april 2020.

Gedaan te Brussel, 16 april 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen