Home

Besluit (GBVB) 2020/664 van de Raad van 18 mei 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/2110 betreffende de GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA)

Besluit (GBVB) 2020/664 van de Raad van 18 mei 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/2110 betreffende de GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 9 december 2019 heeft de Raad bij Besluit (GBVB) 2019/2110(1) de GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA) ingesteld met een mandaat van twee jaar, te rekenen vanaf de startdatum van EUAM RCA.

  2. Een financieel referentiebedrag was vrijgemaakt voor de eerste zes maanden na de vaststelling van Besluit (GBVB) 2019/2110, dat wil zeggen tot en met 8 juni 2020, gedurende welke periode de nodige voorbereidingen moesten worden getroffen zodat EUAM RCA haar initiële operationeel vermogen kon opbouwen, in de verwachting dat een referentiebedrag voor de rest van het mandaat zou worden vastgesteld op het moment dat EUAM RCA van start zou gaan.

  3. De huidige omstandigheden in verband met de COVID-19-pandemie maken dat er verdere voorbereidingen moeten worden getroffen voordat EUAM RCA van start kan gaan.

  4. Op 16 april 2020 is het Politiek en Veiligheidscomité overeengekomen dat de periode waarin het oorspronkelijke referentiebedrag geldt met twee maanden moet worden verlengd, dat wil zeggen tot en met 8 augustus 2020.

  5. Besluit (GBVB) 2019/2110 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 13 van Besluit (GBVB) 2019/2110 wordt lid 1 vervangen door:

  • Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met EUAM RCA voor de periode tot en met 8 augustus 2020 bedraagt 7 100 000 EUR. Het financiële referentiebedrag voor eventuele daaropvolgende perioden wordt door de Raad vastgesteld.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Grlić Radman