Home

Besluit (EU) 2020/947 van de Raad van 26 juni 2020 betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Besluit (EU) 2020/947 van de Raad van 26 juni 2020 betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 6, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig Besluit (EU) 2015/1389 van de Raad(2) is het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië(3), teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (“het Protocol”) ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

  2. Het Protocol dient te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol bij de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie(4), wordt hierbij goedgekeurd namens de Unie en haar lidstaten.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de Unie en haar lidstaten de akte van goedkeuring als bedoeld in artikel 3 van het Protocol, neer te leggen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Metelko-Zgombić