Home

Besluit (GBVB) 2020/1126 van de Raad van 30 juli 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/1693 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

Besluit (GBVB) 2020/1126 van de Raad van 30 juli 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/1693 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 20 september 2016 Besluit (GBVB) 2016/1693(1) betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten vastgesteld.

  2. Gezien de aanhoudende dreiging van ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, moet één persoon aan de lijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 worden toegevoegd.

  3. Besluit (GBVB) 2016/1693 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Roth

BIJLAGE

De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693:

  1. Bryan D’ANCONA; geboortedatum: 26 januari 1997; geboorteplaats: Nice (Frankrijk); nationaliteit: Frans.”.