Home

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/182 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2020 betreffende modellen voor beroepskwalificaties in de binnenvaart (Voor de EER relevante tekst)

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/182 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2020 betreffende modellen voor beroepskwalificaties in de binnenvaart (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG(1) van de Raad, en met name artikel 11, lid 3, artikel 18, lid 3, en artikel 22, lid 4,

Na raadpleging van het in artikel 33 van Richtlijn (EU) 2017/2397 bedoelde comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Richtlijn (EU) 2017/2397 zijn de voorwaarden en procedures vastgesteld voor de certificering van de kwalificaties van personen die betrokken zijn bij de bediening van een vaartuig op de binnenwateren van de Unie. De certificering heeft tot doel de mobiliteit te bevorderen, de veiligheid van de scheepvaart te garanderen en de bescherming van mensenlevens en het milieu te waarborgen.

  2. Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering ervan te waarborgen, is in Richtlijn (EU) 2017/2397 bepaald dat modellen moeten worden opgesteld voor de afgifte van EU-kwalificatiecertificaten, dienstboekjes, enkelvoudige documenten waarin EU-kwalificatiecertificaten en dienstboekjes worden gecombineerd, vaartijdenboeken en praktijkdiploma’s.

  3. Overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn (EU) 2017/2397 moet in de uitvoeringshandelingen waarbij die modellen worden vastgesteld, worden verwezen naar de door het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) vastgestelde normen en moet de volledige tekst daarvan in die handelingen worden opgenomen, op voorwaarde dat die normen beschikbaar en actueel zijn, dat zij voldoen aan de in de bijlagen bij Richtlijn (EU) 2017/2397 vastgestelde toepasselijke eisen en dat de belangen van de Unie niet in het gedrang komen door wijzigingen in het besluitvormingsproces van het Cesni. Op 15 oktober 2019 heeft het Cesni resoluties(2) aangenomen tot vaststelling van de normen voor modellen op het gebied van beroepskwalificaties in de binnenvaart, met volledige inachtneming van de voorwaarden van artikel 34 van Richtlijn (EU) 2017/2397.

  4. Overeenkomstig de aanbevelingen in het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020(3) moet e-overheid worden gebruikt om de efficiëntie van overheidsdiensten te verhogen en bedrijfsvriendelijke grensoverschrijdende overheidsdiensten te faciliteren. Daarom moet ook een model in elektronische vorm worden vastgesteld van de EU-kwalificatiecertificaten voor schipper, voor deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas en voor deskundige voor de passagiersvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De modellen van de EU-kwalificatiecertificaten voor schipper, voor deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas en voor deskundige voor de passagiersvaart, op papier en in elektronische vorm, zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

Het model van het enkelvoudig document waarin EU-kwalificatiecertificaten en het dienstboekje worden gecombineerd, is opgenomen in bijlage II.

Artikel 3

Het model van de praktijkdiploma’s is opgenomen in bijlage III.

Artikel 4

Het model van het dienstboekje is opgenomen in bijlage IV.

Artikel 5

Artikel 6

BIJLAGE IMODELLEN VAN HET EU-KWALIFICATIECERTIFICAAT VOOR SCHIPPER, VOOR DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN VLOEIBAAR AARDGAS (LNG) EN VOOR DESKUNDIGE VOOR DE PASSAGIERSVAART

BIJLAGE IIMODEL VAN HET ENKELVOUDIG DOCUMENT WAARIN EU-KWALIFICATIECERTIFICATEN EN HET DIENSTBOEKJE WORDEN GECOMBINEERD

BIJLAGE IIIMODEL VAN HET PRAKTIJKDIPLOMA

BIJLAGE IVMODEL VAN HET DIENSTBOEKJE

BIJLAGE VMODEL VAN VAARTIJDENBOEK