Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/278 van de Commissie van 27 februari 2020 tot vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/278 van de Commissie van 27 februari 2020 tot vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten(1), en met name artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder a),

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(2), en met name artikel 18, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882 van de Commissie(3) is een inschrijvingsprocedure voor de particuliere opslag van olijfolie geopend.

  2. Gelet op de inschrijvingen die zijn ontvangen tijdens de subperiode voor de indiening van inschrijvingen die is geëindigd op 25 februari 2020, de maximale totale opslaghoeveelheid, de geraamde kosten van de opslag en andere relevante marktinformatie, moet het maximale steunbedrag voor de opslag van 41 644,28 ton olijfolie voor een periode van 180 dagen worden vastgesteld, teneinde de moeilijke marktsituatie te verlichten.

  3. Met het oog op een efficiënt beheer van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de inschrijvingen die in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882 geopende inschrijvingsprocedure zijn ingediend tijdens de subperiode die is geëindigd op 25 februari 2020, is het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie:

  1. 0,83 EUR per ton extra olijfolie van de eerste persing per dag;

  2. 0,83 EUR per ton olijfolie van de eerste persing per dag;

  3. 0,83 EUR per ton olijfolie voor verlichting per dag.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2020.

Voor de Commissie

namens de voorzitter,

María Ángeles Benítez Salas

Waarnemend directeur-generaal

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling