Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/524 van de Commissie van 8 april 2020 houdende intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 863/2013 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/524 van de Commissie van 8 april 2020 houdende intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 863/2013 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie(1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87(2) is gevoegd, dienen maatregelen voor de indeling van bepaalde goederen te worden vastgesteld.

  2. Een product bestaande uit een monolithische geïntegreerde schakeling en een kwartskristal, gemonteerd op een metalen frame en ingebouwd in een behuizing van kunststof, dat in verschillende toestellen wordt gebruikt om een kloksignaal te genereren voor het bepalen van tijdsintervallen, is bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 863/2013(3) ingedeeld onder GN-code 9114 90 00 als andere delen voor de uurwerkmakerij. Indeling onder post 8542 was uitgesloten omdat het product zowel een monolithische geïntegreerde schakeling als een kwartskristal bevat.

  3. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821(4) is de definitie van elektronische geïntegreerde schakelingen die is vastgesteld voor de toepassing van posten 8541 en 8542 in aantekening 9, onder b) op hoofdstuk 85 van de gecombineerde nomenclatuur, met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid met uit verscheidene componenten bestaande geïntegreerde schakelingen zoals omschreven in punt 4 van aantekening 9, onder b) op hoofdstuk 85. Als gevolg daarvan moeten goederen die binnen het toepassingsgebied van uitvoeringsverordening (EU) nr. 863/2013 vallen, worden ingedeeld onder post 8542 als een elektronische geïntegreerde schakeling,

  4. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 863/2013 dient daarom te worden ingetrokken, teneinde te voorkomen dat zulke goederen onder verschillende tariefposten worden ingedeeld en om een uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur in de Unie te waarborgen.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 863/2013 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 april 2020.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen Quest

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie