Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/744 van de Commissie van 4 juni 2020 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/744 van de Commissie van 4 juni 2020 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de verdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)(1), en met name artikel 109 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 van de Commissie(2) is, onder meer, de overeenstemming aangegeven tussen de relevante kredietbeoordelingen van een externe kredietbeoordelingsinstelling (“EKBI”) en de kredietkwaliteitscategorieën die in afdeling 2 van titel I van hoofdstuk I van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie(3) zijn vastgelegd (“externe kredietbeoordelingen”).

  2. Ingevolge de laatste wijzigingen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/633 van de Commissie(4) in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 zijn de kwantitatieve en kwalitatieve factoren die als basis dienen voor de kredietbeoordelingen van een aantal mappings in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 gewijzigd. Daarnaast hebben sommige EKBI’s hun kredietbeoordelingen uitgebreid naar nieuwe marktsegmenten, hetgeen heeft geresulteerd in nieuwe ratingschalen en nieuwe ratingtypes. De mappings van de betrokken EKBI’s moeten derhalve worden geactualiseerd.

  3. Sinds de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/633 is nog een ratingbureau geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad(5). Aangezien artikel 136, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad(6) de specificatie van de mappings voor alle EKBI’s voorschrijft, moet voor die nieuw geregistreerde EKBI in een mapping worden voorzien. De kredietbeoordelingen die door de nieuw geregistreerde EKBI worden toegepast, zijn gebaseerd op dezelfde methodologie als die welke wordt toegepast door haar moedermaatschappij, een EKBI uit een derde land, waarvoor reeds een mapping was vastgesteld. Bijgevolg is het in dit specifieke geval aangewezen dat de mapping voor de nieuw geregistreerde EKBI de voor die EKBI uit een derde land vastgestelde mapping weerspiegelt.

  4. Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die gezamenlijk door de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (de Europese toezichthoudende autoriteiten) aan de Commissie zijn voorgelegd.

  5. De Europese toezichthoudende autoriteiten hebben open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep bankwezen(7) ingewonnen. Zij hebben tevens het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten(8) en van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen(9).

  6. Bijgevolg moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

„”

BIJLAGEVerdeling van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen over een objectieve schaal van kredietkwaliteitscategorieën in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG