Home

Verordening (EU) 2020/748 van de Commissie van 1 juni 2020 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op zeeduivel in de gebieden 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1 voor vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

Verordening (EU) 2020/748 van de Commissie van 1 juni 2020 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op zeeduivel in de gebieden 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1 voor vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), en met name artikel 36, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EU) 2020/123 van de Raad(2) zijn quota voor 2020 vastgesteld.

  2. Uit de door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van zeeduivel in de gebieden 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1 door vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in Frankrijk, het voor 2020 toegewezen quotum is opgebruikt.

  3. Daarom moeten bepaalde visserijactiviteiten met betrekking tot dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Het opgebruiken van het quotum

Het vangstquotum dat voor 2020 is toegewezen aan Frankrijk voor het in de bijlage vermelde bestand van zeeduivel in de gebieden 8c, 9 en 10; wateren van de Unie van Cecaf 34.1.1, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Artikel 2 Verbodsbepalingen

1.

Met ingang van de in de bijlage opgenomen datum is het voor vaartuigen die de vlag voeren van of geregistreerd zijn in Frankijk, verboden te vissen op het in artikel 1 bedoelde bestand. Het is met name verboden naar vis te zoeken en vistuig te water te laten, uit te zetten of op te halen voor het bevissen van dat bestand.

2.

Het blijft toegestaan vis en visserijproducten van vangsten uit dat bestand die vóór die datum door die vaartuigen zijn gevangen, over te laden, aan boord te houden, aan boord te verwerken, over te brengen, te kooien, vet te mesten en aan te landen.

3.

Door die vaartuigen verrichte onbedoelde vangsten van soorten uit dat bestand worden overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad(3) aan boord van de vissersvaartuigen gebracht en gehouden, geregistreerd, aangeland en in mindering gebracht op de quota.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2020.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Virginijus Sinkevičius

Lid van de Commissie

BIJLAGE