Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1293 van de Commissie van 15 september 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof azadirachtin (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1293 van de Commissie van 15 september 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof azadirachtin (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 13, lid 2, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Uitvoeringsrichtlijn 2011/44/EU van de Commissie(2) is azadirachtin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(3) opgenomen als werkzame stof.

 2. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 worden de in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen geacht krachtens die verordening te zijn goedgekeurd en worden opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie(4).

 3. De goedkeuring van de in de bijlage, deel A, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 vermelde werkzame stof azadirachtin is beperkt tot gebruik als insecticide.

 4. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft een van de producenten van de werkzame stof, Trifolio-M GmbH, op 27 februari 2012 bij de aangewezen lidstaat-rapporteur, Duitsland, een aanvraag ingediend voor een wijziging van de voorwaarden van de goedkeuring van azadirachtin om het gebruik ervan als acaricide toe te laten. De aangewezen lidstaat-rapporteur heeft vastgesteld dat de aanvraag ontvankelijk was.

 5. De aangewezen lidstaat-rapporteur heeft het nieuwe gebruik van de werkzame stof azadirachtin overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 beoordeeld met betrekking tot de mogelijke effecten op de gezondheid van mens en dier en het milieu en heeft een addendum bij het ontwerpbeoordelingsverslag opgesteld dat op 10 januari 2013 bij de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) werd ingediend.

 6. Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 heeft de EFSA het addendum bij het ontwerpbeoordelingsverslag en het aanvullende verslag voor opmerkingen aan de aanvrager en de lidstaten toegezonden en het voor het publiek beschikbaar gesteld. Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is de aanvrager om aanvullende informatie verzocht. Duitsland heeft de aanvullende informatie beoordeeld en op 19 september 2017 een herzien addendum bij het ontwerpbeoordelingsverslag en een aanvullend verslag bij de Commissie en de EFSA ingediend.

 7. Op 14 september 2018 heeft de EFSA de Commissie haar conclusie(5) meegedeeld met betrekking tot de vraag of het nieuwe gebruik van de werkzame stof azadirachtin naar verwachting zal voldoen aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009. De Commissie heeft op 19 mei 2020 het ontwerpaddendum bij het evaluatieverslag over azadirachtin en een ontwerpverordening aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders voorgelegd.

 8. De aanvrager is uitgenodigd om opmerkingen over het addendum bij het evaluatieverslag in te dienen.

 9. Met betrekking tot een of meer representatieve gebruiksdoeleinden van minstens één gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof bevat, is vastgesteld dat bij gebruik van het gewasbeschermingsmiddel als acaricide aan de goedkeuringscriteria van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt voldaan. Het is daarom passend om voor azadirachtin de beperking tot gebruik als insecticide te schrappen.

 10. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 11. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 september 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

De kolom “Specifieke bepalingen” van rij 343, azadirachtin, van deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt vervangen door:

“Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over azadirachtin (en met name met de aanhangsels I en II), dat op 11 maart 2011 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd, alsook met de conclusies van het addendum bij het evaluatieverslag over azadirachtin (en met name met de aanhangsels I en II), dat op 17 juli 2020 door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders is goedgekeurd.

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

 1. de blootstelling van de consument via de voeding, met het oog op toekomstige herzieningen van de maximumresidugehalten;

 2. de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en in het water levende organismen.

De gebruiksvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.”.