Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1648 van de Raad van 6 november 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1648 van de Raad van 6 november 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

6.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 370/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1648 VAN DE RAAD

van 6 november 2020

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Gezien de voorstellen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus vastgesteld.

(2)

Op 9 augustus 2020 werden in Belarus presidentsverkiezingen gehouden, die niet aan de internationale normen bleken te voldoen en ontsierd werden door de repressie van onafhankelijke kandidaten en gewelddadig optreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep ervan. Op 11 augustus 2020 deed de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) namens de Unie een verklaring uitgaan, volgens welke de verkiezingen niet vrij en eerlijk waren verlopen. Daarin werd eveneens vermeld dat er maatregelen zouden kunnen worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en het vervalsen van de verkiezingsuitslag.

(3)

Op 2 oktober 2020 heeft de Raad Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1387 (2) vastgesteld, waarbij 40 personen werden aangewezen die verantwoordelijk worden gehouden voor de repressie en de intimidatie van vreedzame demonstranten, oppositieleden en journalisten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Belarus, alsook voor het slecht leiding geven door de centrale kiescommissie aan het verkiezingsproces voor die verkiezingen.

(4)

Op 24 september 2020 deed de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring uitgaan waarin werd gesteld dat de zogenaamde “beëdiging” van Aleksandr Loekasjenko voor een nieuwe termijn geen enkele democratische legitimiteit heeft. In de verklaring werd herhaald dat de Unie verwacht dat de Belarussische autoriteiten zich onmiddellijk onthouden van verdere repressie en verder geweld tegen de Belarussische bevolking, en dat zij alle opgepakte betogers en politieke gevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten.

(5)

Gezien de ernst van de situatie in Belarus, vanwege de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld en activisten van de oppositie, moeten Aleksandr Loekasjenko en 14 andere personen worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006.

(6)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1387 van de Raad van 2 oktober 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (PB L 319 I van 2.10.2020, blz. 1).


BIJLAGE

Aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 worden de volgende personen toegevoegd:

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie

ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

“45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

President van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 30.8.1954

Geboorteplaats: het dorp Kopys in de oblast Vitebsk/Viciebsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als president van Belarus met gezag over staatsorganen verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie die het staatsapparaat uitoefende vóór en na de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de uitsluiting van belangrijke oppositiekandidaten, willekeurige arrestaties en de mishandeling van vreedzame demonstranten, en door intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Nationale veiligheidsadviseur van de president, lid van de veiligheidsraad

Geboortedatum: 28.11.1975

Geboorteplaats: Mahilou/Mogilev (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie van nationale veiligheidsadviseur van de president en als lid van de veiligheidsraad, alsmede in zijn informele functie als overste van de veiligheidsdiensten, verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Personeelschef van de presidentiële administratie

Geboortedatum: 14.1.1963

Geboorteplaats: het dorp Stolitsa in de oblast Vitebsk/Viciebsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie van personeelschef van de presidentiële administratie heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de uitoefening van de presidentiële bevoegdheden op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid. Op die manier ondersteunt hij het regime-Lukashenko, onder meer bij de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Voorzitter van de KGB, voormalig voorzitter van het Comité staatscontrole

Geboortedatum: 8.9.1966

Geboorteplaats: het dorp Privalki/Privalka in de oblast Hrodna/Grodno (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als voorzitter van het Staatsveiligheidcomité KGB en in zijn voormalige functie als voorzitter van het Comité staatscontrole verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Hoofd van het hoofddirectoraat rechtshandhaving, bescherming van de openbare orde en preventie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 29.5.1964

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het hoofddirectoraat rechtshandhaving, bescherming van de openbare orde en preventie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Voorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 25.3.1970

Geboorteplaats: het dorp Cierabličy in de oblast Brest (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als voorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad die door de oppositie werd opgezet om de uitslag van die verkiezingen te betwisten, en tegen vreedzame demonstranten.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Voormalige eerste ondervoorzitter van het Onderzoekscomité, tegenwoordig voorzitter van het Staatscomité voor forensische expertise

Geboortedatum: 7.9.1973

Geboorteplaats: Minsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als eerste ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad die door de oppositie werd opgezet om de uitslag van die verkiezingen te betwisten, en tegen vreedzame demonstranten.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 17.7.1974

Geboorteplaats: Rechitsa, oblast Gomel/Homyel (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad die door de oppositie werd opgezet om de uitslag van die verkiezingen te betwisten, en tegen vreedzame demonstranten.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 1.8.1973

Geboorteplaats: Brest (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad die door de oppositie werd opgezet om de uitslag van die verkiezingen te betwisten, en tegen vreedzame demonstranten.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр'евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Hoofd van het Operationeel-Analytisch Centrum

Geboortedatum: 1.8.1971

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het Operationeel-Analytisch Centrum heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, meer bepaald door het verstoren van de verbinding met telecommunicatienetwerken als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Viceminister van Informatie Geboortedatum: 10.7.1972

Geboorteplaats: het dorp Koshelevo in de oblast Hrodna/Grodno (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als viceminister van Informatie verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, meer bepaald door de beslissing van het Ministerie van Informatie om de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Perssecretaris van de president van Belarus

Geboortedatum: 16.2.1984

Geboorteplaats: Minsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Meisjesnaam: Kirsanova (RU: Кирсанова) of Selyun (RU: Селюн)

Geslacht: vrouw

In haar functie als perssecretaris van de president van Belarus heeft zij nauwe banden met de president en is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de media-activiteiten van de president, waaronder het opstellen van verklaringen en het organiseren van verschijningen in het openbaar. Op die manier ondersteunt zij het regime-Lukashenko, onder meer bij de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Met name droeg ze in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in aanzienlijke mate bij tot het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus met haar openbare verklaringen waarin ze de president in verdediging neemt en kritiek levert op de oppositieactivisten en de vreedzame demonstranten.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Commandant van de Alfa-eenheid

Geboortedatum: 21.8.1975

Geslacht: man

In zijn functie als commandant van de troepen van de Alfa-eenheid verantwoordelijk voor de door die troepen gevoerde repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad

Geboortedatum: 25.6.1967

Geboorteplaats: het dorp Revyaki in de oblast Vitebsk/Viciebsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat gevoerde repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Voorzitter van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 18.10.1954

Geboorteplaats: Oblast Minsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voorzitter van het Grondwettelijk Hof verantwoordelijk voor de beslissing van het Grondwettelijk Hof van 25 augustus 2020 om de uitslag van de frauduleuze verkiezingen te legitimeren. Zo heeft hij acties in het kader van de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat tegen vreedzame demonstranten en journalisten ondersteund en gefaciliteerd, en is hij dus verantwoordelijk voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus.”.