Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1686 van de Commissie van 12 november 2020 tot onderwerping van de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije aan registratie

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1686 van de Commissie van 12 november 2020 tot onderwerping van de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije aan registratie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1) (“de basisverordening”), en met name artikel 14, lid 5,

Na kennisgeving aan de lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 14 mei 2020 heeft de Europese Commissie (“de Commissie”) door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie(2) (“het bericht van inleiding”) de inleiding bekendgemaakt van een antidumpingprocedure betreffende de invoer in de Unie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije; zij deed dit naar aanleiding van een klacht die op 31 maart 2020 door Eurofer (“de klager”) is ingediend namens producenten die meer dan 25 % van de totale productie in de Unie van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, voor hun rekening nemen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

De douaneautoriteiten wordt overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) 2016/1036 opgedragen passende maatregelen te nemen om de invoer in de Unie te registreren van gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder “op maat gesneden” producten en “bandstaal”), niet verder bewerkt dan warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed. Deze producten worden momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex72251910 (Taric-code 7225191090), 7225 30 90, ex72254060 (Taric-code 7225406090), 7225 40 90, ex72261910 (Taric-code 7226191090), 7226 91 91 en 7226 91 99, en zijn van oorsprong uit Turkije.

2.

De registratie wordt negen maanden na de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening beëindigd.

3.

Alle belanghebbenden wordt verzocht uiterlijk 21 dagen na de datum van bekendmaking van de onderhavige verordening hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken, bewijsmateriaal in te dienen of te verzoeken te worden gehoord.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 november 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen