Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2086 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 wat betreft een afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 voor controles door monitoring met betrekking tot steunaanvragen voor areaalgebonden steunregelingen en betalingsaanvragen voor areaalgebonden bijstandsmaatregelen

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2086 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 wat betreft een afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 voor controles door monitoring met betrekking tot steunaanvragen voor areaalgebonden steunregelingen en betalingsaanvragen voor areaalgebonden bijstandsmaatregelen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad(1), en met name artikel 62, lid 2, eerste alinea, onder a) en b),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 van de Commissie(2) voorziet in bepaalde afwijkingen van onder meer Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie(3) wat betreft bepaalde in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen administratieve controles en controles ter plaatse.

  2. Voor bepaalde onderdelen van controles door monitoring die krachtens artikel 40 bis van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 worden verricht, zijn veldbezoeken nodig. Wegens de verplaatsingsbeperkingen die zijn ingesteld voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie, zijn de lidstaten in het jaar 2020 wellicht echter niet in staat om die controles overeenkomstig dat artikel te verrichten. Het is bijgevolg passend om een afwijking van sommige bepalingen van dat artikel toe te staan.

  3. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  4. Aangezien deze verordening met betrekking tot het aanvraagjaar 2020 voorziet in een aanvullende afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 wegens de COVID-19-pandemie, dient zij in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en met terugwerkende kracht met ingang van dezelfde datum als Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 van toepassing te zijn.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor rechtstreekse betalingen en het Comité voor plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 wordt het volgende artikel 4 bis ingevoegd:

In afwijking van artikel 40 bis, lid 1, eerste alinea, onder c), eerste zin, en artikel 40 bis, lid 2, onder b), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 is, wanneer de lidstaten wegens de maatregelen voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie niet in staat zijn alle controles waarbij veldinspecties nodig zijn uit te voeren, met betrekking tot het aanvraagjaar 2020 het volgende van toepassing:

  1. de toepasselijke controles met betrekking tot de subsidiabiliteitscriteria, verbintenissen en andere verplichtingen worden verricht voor ten minste 3 % van alle betrokken begunstigden;

  2. de verificaties van het tetrahydrocannabinolgehalte van hennep vinden plaats voor ten minste 10 % van het areaal.”.

“ Artikel 4 bis

In afwijking van artikel 40 bis, lid 1, eerste alinea, onder c), eerste zin, en artikel 40 bis, lid 2, onder b), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 is, wanneer de lidstaten wegens de maatregelen voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie niet in staat zijn alle controles waarbij veldinspecties nodig zijn uit te voeren, met betrekking tot het aanvraagjaar 2020 het volgende van toepassing:

  1. de toepasselijke controles met betrekking tot de subsidiabiliteitscriteria, verbintenissen en andere verplichtingen worden verricht voor ten minste 3 % van alle betrokken begunstigden;

  2. de verificaties van het tetrahydrocannabinolgehalte van hennep vinden plaats voor ten minste 10 % van het areaal.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 20 april 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen