Home

Besluit van de Raad van 21 juni 2021 tot benoeming van een lid voor Portugal van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers2021/C 244 I/01

Besluit van de Raad van 21 juni 2021 tot benoeming van een lid voor Portugal van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers2021/C 244 I/01

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie(1), en met name de artikelen 23 en 24,

Gezien de lijsten van kandidaten die de regeringen van de lidstaten bij de Raad hebben ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij zijn besluiten van 21 september 2020(2), 11 december 2020(3),(4) en 13 april 2021(5) heeft de Raad de leden en plaatsvervangers van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers benoemd voor het tijdvak van 25 september 2020 tot en met 24 september 2022.

 2. De regering van Portugal heeft één voordracht voor een vacante zetel ingediend,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tot lid van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers wordt benoemd voor het tijdvak dat afloopt op 24 september 2022:

 1. REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS

  Land

  Leden

  Plaatsvervangers

  Portugal

  mevrouw Ana Margarida SILVA

Artikel 2

De Raad zal de nog niet voorgedragen leden en plaatsvervangers later benoemen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles