Home

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/815 van de Raad van 20 mei 2021 tot uitvoering van Besluit 2014/450/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Sudan

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/815 van de Raad van 20 mei 2021 tot uitvoering van Besluit 2014/450/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Sudan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2014/450/GBVB van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Sudan en tot intrekking van Besluit 2011/423/GBVB(1), en met name artikel 6,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 10 juli 2014 Besluit 2014/450/GBVB vastgesteld.

  2. Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad), ingesteld op grond van Resolutie 1591 (2005) van de VN-Veiligheidsraad, heeft op 5 maart 2021 de schrapping goedgekeurd van één persoon van de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

  3. De bijlage bij Besluit 2014/450/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/450/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 mei 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Santos Silva

BIJLAGE

In de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/450/GBVB wordt de vermelding betreffende de volgende persoon geschrapt:

  1. SHAREIF, Adam.