Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1801 van de Commissie van 11 oktober 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wat betreft geharmoniseerde normen voor metalen industriële leidingsystemen, boutverbindingen voor flenzen en hun verbindingen en vlampijpketels van corrosievast staal

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1801 van de Commissie van 11 oktober 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wat betreft geharmoniseerde normen voor metalen industriële leidingsystemen, boutverbindingen voor flenzen en hun verbindingen en vlampijpketels van corrosievast staal

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad(2) worden drukapparatuur of de in artikel 4, leden 1 en 2, van die richtlijn bedoelde samenstellen die conform zijn met geharmoniseerde normen of delen daarvan waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, geacht in overeenstemming te zijn met de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde essentiële veiligheidseisen die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

 2. Bij brief M/071 van 1 augustus 1994 heeft de Commissie het Europees Comité voor normalisatie (CEN) verzocht om in verband met de drukapparatuur de productgerelateerde normen en de normen van horizontale aard op te stellen ter ondersteuning van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad(3). Die richtlijn is vervangen door Richtlijn 2014/68/EU zonder dat de in bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG bedoelde essentiële veiligheidseisen zijn veranderd.

 3. Op basis van verzoek M/071 en om de stand van de techniek te weerspiegelen, heeft het CEN enkele bestaande normen gewijzigd en herzien. Met name heeft het CEN de geharmoniseerde norm EN 1515-4:2009 herzien, wat heeft geleid tot de vaststelling van geharmoniseerde norm EN 1515-4:2021 betreffende boutverbindingen voor flenzen en hun verbindingen. Het CEN heeft ook geharmoniseerde norm EN 14222:2003 herzien, wat heeft geleid tot de vaststelling van geharmoniseerde norm EN 14222:2021 betreffende vlampijpketels van corrosievast staal.

 4. Voorts heeft het CEN de geharmoniseerde norm EN 13480-3:2017 inzake metalen industriële leidingsystemen gewijzigd.

 5. Samen met het CEN is de Commissie nagegaan of die normen betreffende de drukapparatuur zoals door het CEN gewijzigd of herzien, voldoen aan verzoek M/071.

 6. De normen betreffende de drukapparatuur zoals door het CEN gewijzigd of herzien, voldoen aan de in bijlage I bij Richtlijn 2014/68/EU bedoelde eisen die zij beogen te bestrijken. Derhalve moeten de referenties van die normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 7. De referenties van gewijzigde of herziene versies van de normen EN 1515-4:2009, EN 14222:2003 en EN 13480-3:2017 moeten worden gepubliceerd. Daarom moeten de referenties van de normen EN 1515-4:2009 en EN 14222:2003 uit het Publicatieblad van de Europese Unie(4) worden geschrapt.

 8. Om fabrikanten voldoende tijd te geven om hun producten aan te passen aan de gewijzigde of herziene versies van geharmoniseerde normen voor boutverbindingen voor flenzen en hun verbindingen en vlampijpketels van corrosievast staal, moet de intrekking van de referenties van die normen worden uitgesteld.

 9. Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 van de Commissie(5) bevat een lijst van de referenties van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/68/EU opgestelde geharmoniseerde normen. De referenties van de geharmoniseerde normen EN 1515-4:2021 en EN 14222:2021 moeten in die bijlage worden opgenomen.

 10. Bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 bevat een lijst van de referenties van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/68/EU opgestelde geharmoniseerde normen die uit het Publicatieblad van de Europese Unie zijn geschrapt. De referenties van de geharmoniseerde normen EN 1515-4:2009 en EN 14222:2003 moeten in die bijlage worden opgenomen.

 11. De referentie van geharmoniseerde norm EN 13480-3:2017 en de referenties van de wijzigingen EN 13480-3:2017/A2:2020 en EN 13480-3:2017/A3:2020 daarvan worden opgenomen in bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616. De norm EN 13480-3:2017 is nogmaals gewijzigd. De bijbehorende vermelding in die bijlage moet worden vervangen en de referentie van de gewijzigde normen EN 13480-3:2017/A1:2021 moet worden toegevoegd.

 12. Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 13. Door voldoening aan een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit gevestigd met de overeenstemmende essentiële vereisten die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen, vanaf de datum van bekendmaking van de referentie van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

 2. Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE I

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

 1. Vermelding nr. 29 wordt vervangen door:

  Nr.

  Referentienummer van de norm

  “29.

  EN 13480-3:2017

  Metalen industriële leidingsystemen — Deel 3: Ontwerp en berekening

  EN 13480-3:2017/A2:2020

  EN 13480-3:2017/A3:2020

  EN 13480-3:2017/A1:2021”;

 2. De volgende vermeldingen worden toegevoegd:

  Nr.

  Referentienummer van de norm

  “40.

  EN 1515-4:2021

  Flenzen en hun verbindingen — Boutverbindingen — Deel 4: Selectie van boutverbindingen voor apparatuur gerelateerd aan Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU)

  41.

  EN 14222:2021

  Vlampijpketels van corrosievast staal”.

BIJLAGE II