Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1827 van de Commissie van 18 oktober 2021 inzake normen voor postdiensten en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, ter ondersteuning van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1827 van de Commissie van 18 oktober 2021 inzake normen voor postdiensten en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, ter ondersteuning van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad(2) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de leveranciers van de universele dienst verwijzen naar de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte normen wanneer zulks noodzakelijk blijkt voor de belangen van de gebruikers en meer bepaald wanneer zij de in artikel 6 bedoelde inlichtingen verstrekken.

  2. De Commissie heeft op 9 oktober 2008 normalisatiemandaat M/428 op het gebied van postdiensten verleend. Bij Uitvoeringsbesluit C(2016) 4876 van de Commissie(3) heeft de Commissie het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) verzocht om de opstelling en de herziening van Europese normen of Europese normalisatieproducten ter ondersteuning van de uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 97/67/EG en ter ondersteuning van actie 5 van de mededeling van de Commissie getiteld “Een stappenplan voor de voltooiing van de interne markt voor pakketbezorging — Vertrouwen scheppen in bezorgdiensten en onlineverkoop stimuleren”(4).

  3. Op basis van het verzoek in Uitvoeringsbesluit C(2016) 4876 heeft het CEN norm EN 13850:2012 inzake de meting van de overkomstduur van terpostbezorging tot en met aflevering van losse priority post en losse first class post, herzien en vervangen door EN 13850:2020; EN 14012:2008 inzake beginselen betreffende klachtenafhandeling, herzien en vervangen door EN 14012:2019; EN 14615:2005 inzake digitale frankeerafdrukken, herzien om deze aan te passen aan de nieuwe eisen voor beveiligd afdrukken van gegevens, en vervangen door EN 14615:2017; EN 14142-1:2011 en CEN/TR 14142-2:2011 herzien om deze aan te passen aan de nieuwe internationale norm ISO 19160-4:2017 inzake adressering (internationale componenten en toepasbaar woordgebruik voor postadressen), en vervangen door EN ISO 19160-4:2017.

  4. Op basis van het verzoek in normalisatiemandaat M/428 van 9 oktober 2008 heeft het CEN norm EN 14508:2003+A1:2007 met betrekking tot de overkomstduur voor niet-prioritaire post, herzien en vervangen door EN 14508:2016; EN 14534:2003+A1:2007 inzake de overkomstduur van bulk mail herzien en vervangen door EN 14534:2016, zoals gecorrigeerd bij EN 14534:2016/AC:2017, en EN 13724:2013 inzake inwerpgleuven in brievenbussen bestemd voor de aflevering van poststukken, gecorrigeerd door bekendmaking van rectificatie EN 13724: 2013/AC:2016.

  5. De referenties van de normen EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14142:2011, EN 14508:2003+A1:2007, EN 14534:2003+A1:2007, EN 14615:2005 en EN 13724:2013 zijn bekendgemaakt bij Mededeling 2015/C 159/01 van de Commissie(5).

  6. Samen met het CEN is de Commissie nagegaan of de normen EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, en EN ISO 19160-4:2017 voldoen aan het in Uitvoeringsbesluit C(2016) 4876 omschreven verzoek.

  7. Samen met het CEN is de Commissie nagegaan of de normen EN 14508:2016 en EN 14534:2016, zoals gecorrigeerd bij EN 14534:2016/AC:2017, voldoen aan het in normalisatiemandaat M/428 van 9 oktober 2008 omschreven verzoek.

  8. De normen EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, EN ISO 19160-4:2017, EN 14508:2016 en EN 14534:2016, zoals gecorrigeerd bij EN 14534:2016/AC:2017, voldoen aan de in Richtlijn 97/67/EG bedoelde eis van aanhoudende harmonisatie van technische normen. Het is derhalve aangewezen de referenties van die normen en rectificatie EN 13724:2013/AC:2016 van EN 13724:2013 bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  9. De normen EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, EN ISO 19160-4:2017, EN 14508:2016 en EN 14534:2016, zoals gerectificeerd bij EN 14534:2016/AC:2017, vervangen de normen EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14615:2005, EN 14142-1:2011, EN 14508:2003+A1:2007 en EN 14534:2003+A1:2007. De referenties van de normen EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14615:2005, EN 14142-1:2011, EN 14508:2003+A1:2007 en EN 14534:2003+A1:2007 moeten derhalve uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt.

  10. Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet een volledige lijst van de referenties van technische normen die ter ondersteuning van Richtlijn 97/67/EG zijn opgesteld, in één handeling worden bekendgemaakt. De andere referenties van de technische normen die bij Mededeling 2015/C 159/01 zijn bekendgemaakt, moeten derhalve eveneens in dit besluit worden opgenomen. Daarom is het passend die mededeling in te trekken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referenties van de in de bijlage bij dit besluit vermelde technische normen voor postdiensten en de verbetering van de kwaliteit van de dienst die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 97/67/EG, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Mededeling 2015/C 159/01 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE