Home

Besluit (EU) 2021/1885 van de Commissie van 20 april 2021 betreffende steunmaatregel SA.43127 — 2018/C (ex 2015/NN) (ex 2015/N) door Polen ten uitvoer gelegd ten gunste van Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 855) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Besluit (EU) 2021/1885 van de Commissie van 20 april 2021 betreffende steunmaatregel SA.43127 — 2018/C (ex 2015/NN) (ex 2015/N) door Polen ten uitvoer gelegd ten gunste van Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 855) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 2, eerste alinea,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, punt a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde bepalingen(1) te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De volgende maatregelen die door Polen ten gunste van Przewozy Regionalne sp. z o.o. (“PR”) zijn genomen vormen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie:

  1. de investering in eigen vermogen door IDA op 30 september 2015 (de aangemelde herstructureringssteun, maatregel 1);

  2. de van 2006 tot 2008 verstrekte dekking van verliezen uit het verleden in het kader van de lopende herstructurering van PR (maatregel 2);

  3. de schuldsanering in de periode 2004-2009 (maatregel 3);

  4. het uitstel van betaling van verplichtingen in de periode 2009-2014 (maatregel 4);

  5. de van 2006 tot en met 2015 verleende opleidingssteun, steun bij indienstneming en de-minimissteun die in de periode 2009-2011 de de-minimisdrempel overschreed (maatregel 5).

  Artikel 2

  Mits aan de in artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden wordt voldaan, zijn de in artikel 1 beschreven maatregelen verenigbaar met de interne markt overeenkomstig artikel 107, lid 3, punt c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  Artikel 3

  Polen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Eind 2020 verloopt de uiterste termijn binnen welke de regionale overheden openbaredienstcontracten onderhands kunnen gunnen (zonder openbare aanbesteding). Polen bevestigt, aan de hand van gegevens over het jaar 2018, dat de marktsituatie sinds 2016/2017 niet wezenlijk is veranderd.

  2. Met betrekking tot de periode tegen het einde van 2030:

   1. verbindt Polen zich ertoe uiterlijk eind 2021 openbare aanbestedingen te organiseren voor het verzorgen van regionaal personenvervoer per spoor op trajecten waar de omvang van de operationele werkzaamheden ten minste [4 000-30 000] duizend treinkilometer bedraagt (wat overeenkomt met ongeveer [4-30] % van het totaal aan in treinkilometers uitgedrukte operationele werkzaamheden waarin de dienstregeling voor het jaar 2016/2017 voorzag). De waarde zal worden gerealiseerd als gevolg van de openbare aanbestedingen die in ten minste twee van de volgende provincies zullen worden georganiseerd: Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie en Lubuskie;

   2. verbindt Polen zich ertoe uiterlijk eind 2030 extra openbare aanbestedingen te organiseren voor het verzorgen van regionaal personenvervoer per spoor op trajecten waar de omvang van de operationele werkzaamheden [4 000-30 000] duizend treinkilometer bedraagt (overeenkomend met ongeveer [4-30] % van het totaal aan in treinkilometer uitgedrukte operationele werkzaamheden waarin de dienstregeling voor het jaar 2016/2017 voorzag). Deze waarde wordt gerealiseerd als gevolg van de openbare aanbestedingen die in één of meer van de volgende provincies zullen worden georganiseerd:

    • […];

    • […];

    • […];

    • […];

    • […].

     De operationele werkzaamheden die voortvloeien uit de contracten die naar aanleiding van de bovengenoemde aanbestedingen worden gesloten, zullen geleidelijk worden uitgevoerd. Brief SP-EU-WEH-336/2019/UEEU (RESTREINT EU/EU RESTRICTED) van 31 oktober 2019 bevatte een speciale toezegging met betrekking tot de opsommingspunten in het tijdschema voor de openstelling van de markt, met de toelichting dat de eerste openstelling van de markt vanaf 2021/2022 zal plaatsvinden. Wat betreft de bevoegdheden van de regio’s als organisatoren van het vervoer, vormen de opsommingspunten in het tijdschema een bijlage bij toezegging 2, die beperkt wordt verspreid.

  3. Bevestiging van het beginsel dat al het door de organisator met overheidsmiddelen aangekochte rollend materieel ter beschikking moet worden gesteld van individuele vervoerders en uitsluitend voor openbare dienstverlening mag worden gebruikt; het rollend materieel moet tegen marktvoorwaarden aan de exploitant/vervoerder worden overgedragen (en na de beëindiging van het openbaredienstcontract worden geretourneerd of naar behoren worden vergoed).

  Artikel 4

  Tot 31 december 2030 overlegt Polen jaarlijks een verslag aan de Commissie met betrekking tot de maatregelen die zijn genomen om aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden te voldoen.

  Artikel 5