Home

Besluit (GBVB) 2021/1989 van de Raad van 15 november 2021 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

Besluit (GBVB) 2021/1989 van de Raad van 15 november 2021 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 15 oktober 2012 heeft de Raad Besluit 2012/642/GBVB(1) betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus vastgesteld.

  2. Op 24 juni 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/1031(2) vastgesteld, waarbij Besluit 2012/642/GBVB werd gewijzigd met het oog op de invoering van een aantal economische beperkingen, waaronder een verbod op het verstrekken van verzekeringen of herverzekeringen aan de Belarussische regering of Belarussische overheidsorganen of -instanties.

  3. In dit verband is het passend bepaalde uitzonderingen in te stellen op het verbod op het verstrekken van verzekeringen en herverzekeringen aan de Belarussische regering en Belarussische overheidsorganen en -instanties.

  4. Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

  5. Besluit 2012/642/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 undecies van Besluit 2012/642/GBVB wordt vervangen door:

1.

Het is verboden verzekeringen of herverzekeringen te verstrekken aan:

  1. de Belarussische regering of Belarussische overheidsorganen, -bedrijven of -instanties, of

  2. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a).

2.

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het verstrekken van een verplichte verzekering wettelijke aansprakelijkheid aan Belarussische personen, entiteiten en lichamen, indien de verzekering een risico in de Unie dekt, of op het verstrekken van een verzekering aan Belarussische diplomatieke of consulaire missies in de Unie.

3.

De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2021 of aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zulke contracten onverlet.”.

“Artikel 2 undecies

1.

Het is verboden verzekeringen of herverzekeringen te verstrekken aan:

  1. de Belarussische regering of Belarussische overheidsorganen, -bedrijven of -instanties, of

  2. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a).

2.

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het verstrekken van een verplichte verzekering wettelijke aansprakelijkheid aan Belarussische personen, entiteiten en lichamen, indien de verzekering een risico in de Unie dekt, of op het verstrekken van een verzekering aan Belarussische diplomatieke of consulaire missies in de Unie.

3.

De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2021 of aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zulke contracten onverlet.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 november 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles