Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/268 van de Commissie van 28 oktober 2020 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de referentieniveaus voor bossen die door de lidstaten moeten worden toegepast voor de periode van 2021 tot en met 2025 (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/268 van de Commissie van 28 oktober 2020 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de referentieniveaus voor bossen die door de lidstaten moeten worden toegepast voor de periode van 2021 tot en met 2025 (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit nr. 529/2013/EU(1), en met name artikel 8, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De lidstaten hebben bij de Commissie nationale boekhoudplannen voor bosbouw ingediend, met inbegrip van de voorgestelde referentieniveaus voor bossen voor de periode van 2021 tot en met 2025.

  2. Overeenkomstig artikel 8, lid 6, van Verordening (EU) 2018/841 heeft de Commissie een technische beoordeling uitgevoerd van de door de lidstaten ingediende nationale boekhoudplannen voor bosbouw om te beoordelen in hoeverre de voorgestelde referentieniveaus voor bossen zijn vastgesteld in overeenstemming met de beginselen en vereisten van artikel 8, leden 4 en 5, en artikel 5, lid 1, van die verordening.

  3. Overeenkomstig artikel 8, lid 6, van Verordening (EU) 2018/841 en overeenkomstig de verbintenis die is aangegaan tijdens de onderhandelingen over die verordening, zoals vastgelegd in de verklaring over de betrokkenheid van deskundigen die aan het Europees Parlement is gericht, heeft de Commissie op 30 oktober 2018 een deskundigengroep van de Commissie(2) (“de deskundigengroep”) opgericht die tot taak heeft de Commissie bij te staan bij de uitvoering van de technische beoordeling. De deskundigengroep bestond onder meer uit door de lidstaten aangewezen deskundigen, op persoonlijke titel benoemde personen die onafhankelijk en in het algemeen belang handelden, vertegenwoordigers van onderzoeksorganisaties en niet-gouvernementele organisaties, en belanghebbenden.

  4. Op basis van de standpunten van de deskundigengroep en de technische beoordeling heeft de Commissie technische aanbevelingen aan de lidstaten gedaan om de technische herziening van de voorgestelde referentieniveaus voor bossen te vergemakkelijken. De Commissie heeft de technische aanbevelingen op 18 juni 2019 bekendgemaakt(3).

  5. Overeenkomstig artikel 8, lid 7, van Verordening (EU) 2018/841 hebben de lidstaten op basis van de technische beoordeling en de technische aanbevelingen hun nationale boekhoudplannen voor bosbouw herzien en in sommige gevallen een referentieniveau voor bossen voorgesteld, en hebben zij de informatie aan de Commissie meegedeeld. De Commissie heeft op 25 februari 2020 de voorgestelde en, in voorkomend geval, herziene referentieniveaus voor bossen bekendgemaakt.

  6. De deskundigengroep was het erover eens dat de referentieniveaus voor bossen die de Commissie voorstelt op te nemen in bijlage IV bij Verordening (EU) 2018/841, zijn bepaald in overeenstemming met de beginselen en vereisten van artikel 8, leden 4 en 5, en artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) 2018/841.

  7. De Commissie moet daarom de referentieniveaus voor bossen vaststellen die door de lidstaten moeten worden toegepast voor de periode van 2021 tot en met 2025.

  8. Deze verordening is in overeenstemming met het advies van de deskundigengroep van de Commissie inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) 2018/841 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

Aan bijlage IV bij Verordening (EU) 2018/841 wordt het volgende deel C toegevoegd:

Lidstaat

Het referentieniveau voor bossen voor de periode van 2021 tot en met 2025 in ton CO2-equivalent per jaar

België

– 1 369 009

Bulgarije

– 5 105 986

Tsjechië

– 6 137 189

Denemarken

+ 354 000

Duitsland

– 34 366 906

Estland

– 1 750 000

Ierland

+ 112 670

Griekenland

– 2 337 640

Spanje

– 32 833 000

Frankrijk

– 55 399 290

Kroatië

– 4 368 000

Italië

– 19 656 100

Cyprus

– 155 779

Letland

– 1 709 000

Litouwen

– 5 164 640

Luxemburg

– 426 000

Hongarije

– 48 000

Malta

– 38

Nederland

– 1 531 397

Oostenrijk

– 4 533 000

Polen

– 28 400 000

Portugal

– 11 165 000

Roemenië

– 24 068 200

Slovenië

– 3 270 200

Slowakije

– 4 827 630

Finland

– 29 386 695

Zweden

– 38 721 000

Verenigd Koninkrijk

– 20 701 550 ”