Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/655 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/655 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96(1), en met name artikel 11, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 bevat een lijst van overheidsinstellingen, -ondernemingen en -agentschappen, natuurlijke personen, rechtspersonen, organen en entiteiten van de voormalige regering van Irak, waarvan de tegoeden en economische middelen die zich op 22 mei 2003 buiten Irak bevonden, overeenkomstig die verordening worden bevroren.

  2. Op 15 april 2021 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten zes entiteiten te schrappen van de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren.

  3. Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2021.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

__

BIJLAGE

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 worden de volgende vermeldingen geschrapt:

  1. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adressen: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Bagdad, Irak; b) Milla, Irak; c) Basrah, Irak; d) Kerbala, Irak; e) Diwaniya, Irak; f) Najaf, Irak; g) Mosul, Irak; h) Arbil, Irak; i) Kirkuk, Irak; j) Nasiriya, Irak; j) Samawa, Irak; k) Baquba, Irak; m) Amara, Irak; n) Sulaimaniya, Irak; o) Dohuk, Irak.”

  1. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adressen: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Bagdad, Iraq.”

  1. IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adres: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Irak.”

  1. IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adres: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Bagdad, Irak.”

  1. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adressen: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Bagdad, Irak; b) Camp Sarah, New Bagdad St., Bagdad, Irak.”

  1. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adres: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Irak.”.