Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/702 van de Commissie van 10 december 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/702 van de Commissie van 10 december 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad(1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Om het gebruik van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor de begunstigden te verminderen, is het raadzaam het toepassingsgebied van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling aan lidstaten uit te breiden. De standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling aan lidstaten moeten worden vastgesteld op basis van door de lidstaten ingediende of door Eurostat gepubliceerde gegevens en op basis van gemeenschappelijk overeengekomen methoden, met inbegrip van de in artikel 67, lid 5, en artikel 68 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2) vastgestelde methoden.

 2. Aangezien de kosten voor bepaalde soorten concrete acties aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, kunnen de definitie en de bedragen van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen afhankelijk van het soort concrete actie en de betrokken lidstaat verschillen om recht te doen aan hun specifieke karakter.

 3. Frankrijk, Tsjechië, Malta, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Cyprus, Kroatië en Portugal hebben methoden voorgelegd om hetzij bestaande standaardschalen van eenheidskosten te wijzigen, hetzij aanvullende standaardschalen van eenheidskosten voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie vast te stellen voor soorten concrete acties die nog niet onder Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie(3) vallen.

 4. Voor de voor alle lidstaten geldende standaardschalen van eenheidskosten met betrekking tot opleidings- en adviesdiensten moeten de bedragen worden aangepast aan de kostenwijzigingen.

 5. Voor concrete acties waarbij de uitvoering van een actie wordt beïnvloed door beperkende maatregelen die door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, moeten voorwaarden worden vastgesteld voor het gebruik van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen.

 6. Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Aan artikel 3 worden de volgende leden toegevoegd:

  “Indien niet kan worden voldaan aan de relevante voorwaarden voor terugbetaling door de Commissie, als omschreven in de bijlagen, door beperkingen of aanbevelingen die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, kan de Commissie de lidstaten vergoeden op basis van inputs, outputs of resultaten die op afstand zijn bereikt.

  Voor de in de tweede alinea bedoelde concrete acties, geldt de in de bijlagen vermelde verplichting van het gebruik van een vereenvoudigde kostenoptie voor alle soortgelijke concrete acties in het kader van hetzelfde operationeel programma niet.”.

 2. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

 3. Bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

 4. Bijlage V wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij deze verordening.

 5. Bijlage VI wordt vervangen door de tekst in bijlage IV bij deze verordening.

 6. Bijlage VIII wordt vervangen door de tekst in bijlage V bij deze verordening.

 7. Bijlage X wordt vervangen door de tekst in bijlage VI bij deze verordening.

 8. Bijlage XI wordt vervangen door de tekst in bijlage VII bij deze verordening.

 9. Bijlage XII wordt vervangen door de tekst in bijlage VIII bij deze verordening.

 10. Bijlage XIV wordt vervangen door de tekst in bijlage IX bij deze verordening.

 11. Bijlage XV wordt vervangen door de tekst in bijlage X bij deze verordening.

 12. Bijlage XVI wordt vervangen door de tekst in bijlage XI bij deze verordening.

 13. Bijlage XXI wordt vervangen door de tekst in bijlage XII bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Soort concrete acties

Naam van de indicator

Categorie kosten

Meeteenheid voor de indicator

Bedragen (in EUR)

Het programma “Garantie Jeunes” wordt ondersteund binnen prioritaire as 1 “Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi” van het operationele programma “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER” (CCI 2014FR05M9OP001) en de desbetreffende prioritaire as van het nationale operationele programma “Programme Opérationnel National FSE Emploi et Inclusion 2014-2020” (CCI-2014FR05SFOP001)

NEET-jongeren(1) die dankzij “Garantie Jeunes” uiterlijk twaalf maanden na het begin van de coaching een positief resultaat kunnen voorleggen

 • vergoedingen voor de deelnemers;

 • activeringskosten voor rekening van de “missions locales”

Het aantal NEET-jongeren dat uiterlijk twaalf maanden na het begin van de coaching een van de volgende resultaten kan voorleggen:

 • ze willen beroepsvaardigheden verwerven en een diploma behalen en volgen daarom:

  • een opleiding in het kader van een leven lang leren, of

  • een basisopleiding;

of

 • ze hebben een bedrijf opgericht, of

 • ze hebben een baan gevonden, of

 • ze hebben minstens 80 dagen (betaald of niet-betaald) gewerkt in een werkomgeving.

6 400

Opleiding voor werklozen verstrekt door geaccrediteerde opleidingsorganisaties en ondersteund door het operationele programma Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Deelnemers die na het volgen van een opleiding een succesvol resultaat kunnen voorleggen.

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie.

Aantal deelnemers die na het volgen van een opleiding een van de volgende resultaten kunnen voorleggen:

 • het behalen van een diploma of een bevestiging van de competenties die zij aan het eind van hun opleiding hebben verworven;

 • het vinden van een baan met een duur van ten minste één maand;

 • inschrijving voor een verdere beroepsopleiding;

 • herinschrijving voor hun vorige onderwijsprogramma na een onderbreking, of

 • het verwerven van toegang tot een formele validering van hun verworven competenties.

Wanneer een deelnemer na het volgen van een opleiding meer dan één succesvol resultaat bereikt, wordt voor deze opleiding slechts één bedrag terugbetaald.

Catego-rie

Sector

Bedrag

1

Gezondheidszorg

3 931

Veiligheid van goederen en personen

2

Culturele, sportieve en recreatieve activiteiten

4 556

Dienstverlening aan personen

Hantering van zachte materialen

Agrovoeding, koken

Handel en verkoop

Verschaffing van accommodatie, hotelwezen, catering

Gezondheid en veiligheid op het werk

3

Secretariaats- en kantoor-automatiserings-opleiding

5 695

Maatschappelijk werk

Elektronica

Haarverzorging, schoonheid en wellness

Onderhoud van voertuigen en apparatuur

Vervoer, laden en lossen, opslag

4

Landbouw

7054

Milieu

Bouw en openbare werken

Druk- en publicatietechnieken

Opleiding voor werklozen verstrekt door geaccrediteerde opleidingsorganisaties en ondersteund door de volgende operationele programma’s:

 • Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

 • en

 • Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)

Deelnemers die na het volgen van een opleiding een succesvol resultaat kunnen voorleggen.

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie.

Aantal deelnemers die na het volgen van een opleiding een van de volgende resultaten kunnen voorleggen:

 • het behalen van een door een beroepsorganisatie of overheidsdienst bekrachtigd diploma;

 • het behalen van een bevestiging van de competenties die zij aan het eind van hun opleiding hebben verworven;

 • het vinden van een baan;

 • inschrijving voor een verdere beroepsopleiding;

 • herinschrijving voor hun vorige onderwijsprogramma na een onderbreking, of

 • het verwerven van toegang tot een formele validering van hun verworven competenties.

In het geval van categorie 5 tevens het aantal deelnemers met een succesvol resultaat, zoals hierboven beschreven, die recht hebben op een vergoeding van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Wanneer een deelnemer na het volgen van een opleiding meer dan één succesvol resultaat bereikt, wordt voor deze opleiding slechts één bedrag terugbetaald.

Cate-gorie

Sector

Bedrag

1

Vervoer, logistiek en toerisme

4 403

Bankwezen, verzekeringen

Management, bedrijfskunde, oprichting van ondernemingen

Diensten voor personen en gemeenschappen

2

Gezondheid en maatschappelijk werk, recreatieve, culturele en sportieve activiteiten

5 214

Restaurant-, hotel- en voedingssector

Handel

Hantering van zachte materialen en hout; grafische sectoren

3

Bouw en openbare werken

7 853

Verwerkende sectoren

Mechanica, metaalbewerking

Landbouw, visserij

Communicatie, informatie, kunst en amusement

4

Onderhoud

9 605

Elektriciteit, elektronica

IT en telecommunicatie

5

Vergoedingen

2 259

Beroepsopleiding in het kader van het operationele programma “ESF La Réunion” (CCI 2014FR05SFOP005) — prioritaire as 1. De ontwikkeling van een op kennis gebaseerde, concurrerende en innovatieve samenleving bevorderen.

Organisatie van opleidingen die leiden tot een kwalificatie, een vaardigheid of een diploma

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie.

Aantal maanden van de beroepsopleiding per deelnemer, met inbegrip van de maanden in het opleidingscentrum en binnen een bedrijf.

Catégorie A1: 3 131

Catégorie B1: 4 277

Catégorie C1: 2 763

Catégorie D1: 2 470

Catégorie D2: 2 332

Catégorie D3: 3 465

Catégorie E1: 2 841

Catégorie E2: 3 392

Catégorie E3: 2 569

Catégorie F1: 2 319

Catégorie F2: 2 990

Catégorie F3: 2 910

Catégorie G1: 2 381

Voorbereidende beroepsopleiding voor volwassenen in het kader van het operationele programma “ESF La Réunion” (CCI 2014FR05SFOP005) — prioritaire as 1. De ontwikkeling van een op kennis gebaseerde, concurrerende en innovatieve samenleving bevorderen.

Organisatie van beroepsopleidingen die toegang geven tot een opleiding voor het behalen van een kwalificatie.

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie.

Aantal maanden van de voorbereidende opleiding per deelnemer (met een maximale duur van vijf maanden).

Catégorie H1: 2 805

Beroepsopleiding die toegang geeft tot een kwalificatie/certificering, in het kader van het operationele programma van het ESF van La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

 • Prioritaire as 1: De ontwikkeling van een op kennis gebaseerde, concurrerende en innovatieve samenleving bevorderen.

 • Prioritaire as 2: De toegang tot werkgelegenheid ondersteunen door de ontwikkeling van vaardigheden en mobiliteit

 • Prioritaire as 3: Sociale inclusie bevorderen en armoede bestrijden door opleidingen en steun van de overheid te versterken

Deelnemers die met succes een individuele beroepsopleiding hebben voltooid.

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie.

Aantal deelnemers die uiterlijk vier maanden na afloop van de opleiding een erkende kwalificatie/een erkend diploma hebben verworven

Categorie

Niveau

Kostprijs per werkeenheid

A

III

17 509,80

B

IV

14 908,87

C

V

13 847,37

D

VI

9 562,39

Beroepsopleiding op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van het operationele programma van het ESF van La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

 • Prioritaire as 1: De ontwikkeling van een op kennis gebaseerde, concurrerende en innovatieve samenleving bevorderen.

Deelnemers die met succes de beroepsopleiding op het gebied van de gezondheidszorg hebben voltooid(2).

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie

Aantal deelnemers die hun opleidingsjaar met succes hebben voltooid (en naar een hoger jaar overgaan of afstuderen).

Code

Bedrag (waarde 2017)

Staatsdiploma van verzorger

Initieel

AS-INIT

6 150,99

Gedeeltelijk

AS-PART

3 444,55

Staatsdiploma van verpleegkundige

Jaar 1

IFSI-A1

9 038,52

Jaar 2

IFSI-A2

7 341,99

Jaar 3

IFSI-A3

5 620,57

Staatsdiploma van verloskundige

Jaar 1

ESF-A1

15 752,29

Jaar 2

ESF-A2

9 878,55

Jaar 3

ESF-A3

11 038,54

Jaar 4

ESF-A4

5 318,95

Staatsdiploma van ambulance-chauffeur

IFA-AMB

5 886,73

Staatsdiploma van hulp-kinderverzorgster

IFAP

8 102,58

Staatsdiploma van kinderverzorgster

EP

12 173,43

Staatsdiploma van ergotherapeut

Jaar 1

IRFE-A1

12 570,94

Jaar 2

IRFE-A2

7 557,72

Jaar 3

IRFE-A3

6 611,51

Staatsdiploma fysiotherapeutische massage

Jaar 1

IFMK-A1

5 761,21

Jaar 2

IFMK-A2

4 638,97

Jaar 3

IFMK-A3

4 783,31

Jaar 4

IFMK-A4

4 493,41

Staatsdiploma van psychomotorisch therapeut

Jaar 1

IRFP-A1

9 504,44

Jaar 2

IRFP-A2

8 650,03

Jaar 3

IRFP-A3

6 008,29

Beroepsopleiding in de sociale sector die toegang geeft tot certificering (“formations sociales diplômantes”), in het kader van prioritaire as 1 van het operationele programma van het ESF van La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

Deelnemers die deze beroepsopleiding met succes hebben afgerond. (“formation sociale diplômante”).

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie met uitzondering van aan deelnemers betaalde beurzen.

Aantal deelnemers die hun opleiding met succes hebben voltooid (en naar een hoger jaar overgaan of afstuderen).

Code

Bedrag (waarde 2018)

Staatsdiploma sociaal-educatieve begeleiding

DEAES

9 043,59

Staatsdiploma van opvoedingscoach of instructeur (“Moniteur Educateur”)

Jaar 1

DEME-A1

10 194,59

Jaar 2

DEME-A2

8 061,43

Staatsdiploma van specialist sociale en gezinsinterventie (“Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale”)

Jaar 1

DETISF-A1

8 189,31

Jaar 2

DETISF-A2

6 217,46

Staatsdiploma van adviseur sociale en gezinseconomie (“Conseiller en Economie Sociale et Familiale”)

DECESF

17 432,37

Staatsdiploma van gespecialiseerd opvoeder (“Educateur Specialisé”)

Jaar 1

DEESP-A1

11 633,23

Jaar 2

DEESP-A2

6 496,24

Jaar 3

DEESP-A3

3 505,95

Staatsdiploma van gespecialiseerd technisch opvoeder (“Educateur Technique Spécialisé”)

Jaar 1

DEETS-A1

10 475,28

Jaar 2

DEETS-A2

2 868,11

Jaar 3

DEETS-A3

3 652,13

Staatsdiploma van gespecialiseerd opvoeder voor jonge kinderen (“Educateur Spécialisé de Jeunes Enfants”)

Jaar 1

DEEJE-A1

13 549,77

Jaar 2

DEEJE-A2

7 511,02

Jaar 3

DEEJE-A3

3 575,18

Staatsdiploma van assistent sociale dienst (“Assistant de Service Social”)

Jaar 1

DEASS-A1

13 496,57

Jaar 2

DEASS-A2

8 978,26

Jaar 3

DEASS-A3

6 307,24

Beroepsopleiding EGC die toegang geeft tot certificering in het kader van prioritaire as 1 van het operationele programma van het ESF van La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

Deelnemers die met succes een individuele beroepsopleiding hebben voltooid.

Alle subsidiabele kosten van de concrete actie met uitzondering van aan deelnemers betaalde beurzen en zonder rekening te houden met inkomsten.

Aantal deelnemers die hun opleidingsjaar met succes hebben voltooid (en naar een hoger jaar overgaan of afstuderen).

EGCR —Jaar 1: 12 046,75 EUR

EGCR — Jaar 2: 12 144,59 EUR

EGCR — Jaar 3: 6 866,13 EUR

Het bedrag van eenheidskostprijs 1 is deels gebaseerd op een volledig door Frankrijk gefinancierde standaardschaal van eenheidskosten. Van het bedrag van 6 400 EUR komt 1 600 EUR overeen met de door de “instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l’expérimentation Garantie Jeunes prise pour l’application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l’instruction ministérielle du 20 mars 2014” vastgestelde standaardschaal van eenheidskosten om de uitgaven van de “Missions Locales” van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening voor jongeren te dekken voor de coaching van elke NEET-jongere die aan het programma “Garantie Jeunes” deelneemt.

De lidstaat werkt eenheidskostprijs 1 bij overeenkomstig de aanpassingen die volgens de nationale regels worden toegepast op de in de alinea hierboven vermelde standaardschaal van eenheidskosten van 1 600 EUR die de uitgaven van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening voor jongeren dekt.

Het bedrag van de eenheidskosten 2 en 3 is gebaseerd op openbaar aanbestede prijzen voor opleidingsuren op de respectieve gebieden en in de respectieve regio’s. Wanneer het aanbestedingsproces voor de onderliggende opleidingen wordt herhaald, worden deze bedragen aangepast volgens de volgende formule:

nieuwe prijs (excl. Btw) = oude prijs (excl. Btw) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)

“Sr” is de INSEE-index van werkenden (identificatienr. 1 567 446) overeenkomstig de laatste maandelijkse publicatie op de datum van de aanpassing

“So” is de INSEE-index van werkenden (identificatienr. 1 567 446) overeenkomstig de maandelijkse publicatie op de datum van de indiening van de inschrijving (voor de eerste aanpassing) en vervolgens op de datum van de maandelijkse publicatie van de verjaardag van de indiening van de inschrijving (voor de volgende aanpassingen)

De bedragen van de eenheidskosten 4, 5,7, 8 en 9 kunnen worden aangepast op basis van het inflatiepercentage in La Réunion (INSEE-index) — referentiejaar 2017 voor de eenheidskosten 4, 5 en 7; referentiejaar 2018 voor eenheidskosten 8 en 9.

De bedragen voor eenheidskostprijs 6 kunnen op basis van het prijsherzieningsmechanisme worden aangepast bij een vernieuwing van de aanbesteding van de regio Réunion. De bedragen van de schalen worden jaarlijks bijgewerkt (per 1 januari N op basis van het meest recente bekende indexcijfer) op basis van de volgende formule:

 • Formule voor de herziening van de schaal: B — B0 (Im/I0)

 • B — bedrag van de herziene schaal N

 • B0 — bedrag van de beginschaal (N-1).

 • I0 — referentiewaarde, de laatst bekende waarde van de Syntec-index vanaf 1 januari, N-1

 • Im — I0 — twaalf maanden

De tussentijdse berekeningen worden uitgevoerd tot op vier cijfers na de komma, de schaal tot op twee cijfers na de komma en de op het afgeronde P0 toepasselijke coëfficiënt — in voorkomend geval — tot op drie cijfers na de komma.

De geselecteerde BSCU-schaal is de waarde van 2017. Het referentiejaar is dus 2017 als uitgangspunt voor de indexering.

De indexering is van toepassing op cursussen die in jaar N van start zijn gegaan.

Soort concrete acties

Naam van de indicator

Categorie kosten

Meeteenheid voor de indicator

Bedragen (in EUR)

Technische bijstand

Prioritaire as 4

2014FR05SFOP001

OP ESF

Prioritaire as 2

2014FR05M9OP001

OP YEI

Nieuwe totale uitgaven die deel uitmaken van een betalingsaanvraag (d.w.z. de totale subsidiabele uitgaven in een betalingsaanvraag die nog niet in aanmerking zijn genomen voor de berekening van een tranche van 100 000 EUR).

Alle subsidiabele kosten.

Tranches van 100 000 EUR van nieuwe totale uitgaven die deel uitmaken van een bij de Europese Commissie ingediende betalingsaanvraag totdat het in de begroting vastgestelde maximumbedrag voor de prioritaire as voor technische bijstand wordt bereikt.

3 716,64 ”

“BIJLAGE IIVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan Frankrijk op basis van standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen

BIJLAGE II

“BIJLAGE III

BIJLAGE III

“BIJLAGE V

BIJLAGE IV

“BIJLAGE VI

BIJLAGE V

“BIJLAGE VIIIVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan Duitsland op basis van standaardschalen van eenheidskosten

BIJLAGE VI

“BIJLAGE XVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan Oostenrijk op basis van standaardschalen van eenheidskosten

BIJLAGE VII

“BIJLAGE XI

BIJLAGE VIII

“BIJLAGE XIIVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan Polen op basis van standaardschalen van eenheidskosten

BIJLAGE IX

“BIJLAGE XIVVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan alle gespecificeerde lidstaten op basis van standaardschalen van eenheidskosten

BIJLAGE X

“BIJLAGE XVVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan Cyprus op basis van standaardschalen van eenheidskosten

BIJLAGE XI

“BIJLAGE XVI

BIJLAGE XII

“BIJLAGE XXIVoorwaarden voor de terugbetaling van uitgaven aan Portugal op basis van standaardschalen van eenheidskosten