Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/723 van de Commissie van 26 februari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het aanleggen van een openbaar register met de instanties die door elke lidstaat zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen van gedistilleerde dranken

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/723 van de Commissie van 26 februari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het aanleggen van een openbaar register met de instanties die door elke lidstaat zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen van gedistilleerde dranken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008(1), en met name artikel 19, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In artikel 13, lid 6, van Verordening (EU) 2019/787 is bepaald dat de handelingen om gedistilleerde dranken te doen rijpen, moeten plaatsvinden onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder toezicht dat gelijke waarborgen biedt.

  2. Daartoe moet elke lidstaat de instanties aanwijzen die belast zijn met het toezicht op die rijpingsprocessen, en de Commissie daarvan in kennis stellen zodat zij een openbaar register van die aangewezen instanties kan aanleggen.

  3. Het is daarom passend regels voor het aanleggen van dat openbaar register vast te stellen.

  4. Deze verordening moet overeenkomstig artikel 51, lid 3, van Verordening (EU) 2019/787 met ingang van 25 mei 2021 van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Openbaar register van de instanties die zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen van gedistilleerde dranken

1.

Op basis van de kennisgevingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/724van de Commissie(2) stelt de Commissie een lijst op van de instanties die zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen van gedistilleerde dranken, en werkt zij die lijst bij.

2.

De Commissie legt een openbaar register aan met de bijgewerkte lijst van de instanties die zijn aangewezen om toezicht te houden op de rijpingsprocessen. Dat register heeft de vorm van een openbaar toegankelijke elektronische databank.

Artikel 2 Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 februari 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen