Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1042 van de Commissie van 18 juni 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische specificaties en procedures voor het systeem van gekoppelde registers en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1042 van de Commissie van 18 juni 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische specificaties en procedures voor het systeem van gekoppelde registers en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht(1), en met name artikel 13 decies, lid 5, en artikel 24,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie(2) zijn de technische specificaties en de procedures vastgesteld voor het systeem van gekoppelde registers dat is ingesteld bij Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad(3), die is gecodificeerd en ingetrokken bij Richtlijn (EU) 2017/1132. Vervolgens zijn bij Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad(4) verdere procedures voor het systeem van gekoppelde registers ingevoerd in Richtlijn (EU) 2017/1132. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 van de Commissie(5) zijn de overeenkomstige technische specificaties en procedures vastgesteld en is Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 ingetrokken. Tot slot zijn bij Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad(6) verdere procedures voor het systeem van gekoppelde registers ingevoerd in Richtlijn (EU) 2017/1132 en is de Commissie de verplichting opgelegd om uiterlijk op 2 juli 2021 een uitvoeringshandeling met de bijbehorende technische specificaties en procedures vast te stellen.

  2. Er moeten technische specificaties worden vastgesteld voor de methode voor het uitwisselen van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor ingeval van opening of sluiting van bijkantoren en ingeval van wijziging van de gegevens en informatie betreffende de vennootschap.

  3. Met het oog op een efficiënte gegevensuitwisseling moet de gedetailleerde lijst van gegevens worden gespecificeerd voor het verstrekken van informatie tussen het register van de vennootschap en het register van het bijkantoor.

  4. De procedure en de technische voorschriften om de facultatieve toegangspunten voor de Commissie of andere instellingen, organen of instanties van de Unie met het platform te verbinden, moeten worden gespecificeerd zodat dergelijke toegangspunten volgens uniforme regels worden opgericht.

  5. Voor de uitwisseling van informatie over bestuurders aan wie een bestuursverbod is opgelegd, als bedoeld in Richtlijn (EU) 2019/1151, moeten nadere bepalingen en technische details worden vastgesteld om een doeltreffende, efficiënte en snelle uitwisseling van informatie te waarborgen.

  6. Met het oog op een efficiënte gegevensuitwisseling bij grensoverschrijdende handelingen moet de gedetailleerde lijst van gegevens worden gespecificeerd voor het uitwisselen van informatie tussen registers en voor openbaarmaking als bedoeld in de artikelen 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies en 160 septdecies van Richtlijn (EU) 2017/1132.

  7. Met het oog op duidelijkheid en rechtszekerheid moeten alle procedures en technische specificaties voor het bij Richtlijn (EU) 2017/1132 vereiste systeem van gekoppelde registers in één uitvoeringsverordening worden opgenomen. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 moet daarom worden ingetrokken en de in die uitvoeringsverordening vastgestelde technische specificaties en procedures moeten in deze verordening worden opgenomen.

  8. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad(7) en Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad(8) zijn van overeenkomstige toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening.

  9. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 geraadpleegd en heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.

  10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De technische specificaties en procedures voor het in artikel 22, lid 2, van Richtlijn (EU) 2017/1132 bedoelde systeem van gekoppelde registers zijn in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 en naar Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGETechnische specificaties en procedures