Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1805 van de Commissie van 12 oktober 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op walsdraad van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1805 van de Commissie van 12 oktober 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op walsdraad van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (“de basisverordening”)(1), en met name en artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal en op walsdraad van gelegeerd staal, met uitzondering van dat van roestvrij staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 en 7227 90 95.

  2.

  Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van de in lid 1 omschreven en door onderstaande ondernemingen vervaardigde producten, is als volgt:

  Onderneming

  Antidumpingrecht

  Aanvullende Taric-code

  Valin-groep

  7,9 %

  A930

  Alle andere ondernemingen

  24,0 %

  A999

  3.

  De individuele rechten voor de in lid 2 vermelde onderneming worden uitsluitend toegepast indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur wordt overgelegd die een verklaring bevat die is gedateerd en ondertekend door een met naam en functie geïdentificeerde medewerker van de entiteit die deze factuur heeft opgesteld, en die als volgt luidt: “Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid) walsdraad die naar de Europese Unie is uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.”. Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor “alle andere ondernemingen” geldt.

  4.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 12 oktober 2021.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Ursula von der Leyen