Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1922 van de Commissie van 4 november 2021 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2018/581 van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1922 van de Commissie van 4 november 2021 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2018/581 van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/581 van de Raad van 16 april 2018 betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1147/2002(1), en met name artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EU) 2018/581 worden de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen, tijdelijk geschorst.

  2. Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 van de Commissie(2) bevat een lijst van certificaten die worden beschouwd als gelijkwaardig aan het certificaat van vrijgave EASA-formulier 1, die door EU-marktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de invoer van goederen onder schorsing en onder de voorwaarden van Verordening (EU) 2018/581.

  3. De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (hierna “de overeenkomst” genoemd)(3), is op 29 december 2020 namens de Unie ondertekend. Zij werd van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 voorlopig toegepast en trad op 1 mei 2021 formeel in werking.

  4. De overeenkomst heeft onder meer betrekking op kwesties in verband met de veiligheid van de luchtvaart, met inbegrip van samenwerking met de Civil Aviation Authority (CAA) van het Verenigd Koninkrijk, die certificaten van vrijgave afgeeft. Het is daarom passend om de door de CAA afgegeven formulier 1-certificaten te beschouwen als gelijkwaardig aan het EASA-formulier 1 en deze op te nemen in de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517.

  5. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. Overeenkomstig bijlage 30 “Luchtwaardigheids- en milieucertificering” bij de overeenkomst, en met name artikel 15, punt a), en artikel 21, leden 1 en 2, worden de door de CAA afgegeven formulier 1-certificaten voor producten die vóór 31 december 2020 zijn ontwikkeld en gecertificeerd, als voldoende beschouwd om de in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 vermelde goederen met ingang van 1 januari 2021 in aanmerking te laten komen voor de schorsing van invoerrechten in de zin van artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) 2018/581. Daarom moet deze verordening met terugwerkende kracht van toepassing zijn op deze certificaten om rechtszekerheid voor marktdeelnemers te waarborgen, en met spoed in werking treden.

  7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 wordt gewijzigd en de volgende rij wordt toegevoegd:

Luchtvaartautoriteit

Certificaat van vrijgave

“United Kingdom Civil Aviation Authority [Burgerluchtvaartautoriteit van het Verenigd Koninkrijk]

CAA Form 1 (1)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 november 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen