Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1952 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1952 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG(1), en met name artikel 6, lid 5, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Besluit 2014/115/EU(2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten(3) die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is gesloten. De gewijzigde Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna “de overeenkomst” genoemd) is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen bij de overeenkomst open te stellen. De overeenkomst geldt voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de bedragen (hierna “drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

 2. Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/24/EU is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 4, punten a), b) en c), van Richtlijn 2014/24/EU vastgestelde drempels overeenstemmen met de in de overeenkomst vastgestelde drempels, moet de in die richtlijn vastgestelde drempel worden herzien. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU moeten de in artikel 13 van die richtlijn vastgestelde drempels in overeenstemming worden gebracht met de in artikel 4, punten a) en c), van die richtlijn vastgestelde drempels.

 3. In artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU is bepaald dat de Commissie de drempels om de twee jaar moet herzien, waarna zij met ingang van 1 januari van toepassing worden. De drempels voor de jaren 2022-2023 moeten dus met ingang van 1 januari 2022 van toepassing zijn.

 4. Richtlijn 2014/24/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2014/24/EU wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in punt a) wordt “5 350 000 EUR” vervangen door “5 382 000 EUR”;

  2. in punt b) wordt “139 000 EUR” vervangen door “140 000 EUR”;

  3. in punt c) wordt “214 000 EUR” vervangen door “215 000 EUR”.

 2. In artikel 13 wordt de eerste alinea als volgt gewijzigd:

  1. in punt a) wordt “5 350 000 EUR” vervangen door “5 382 000 EUR”;

  2. in punt b) wordt “214 000 EUR” vervangen door “215 000 EUR”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen